Výstavba malých vodných elektrární ohrozuje prírodu na Slovensku aj v strednej a východnej Európe | WWF

Výstavba malých vodných elektrární ohrozuje prírodu na Slovensku aj v strednej a východnej EurópePosted on 02 February 2017
Devínske Jazero
© Tomas Hulik / WWF
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mokradí WWF varuje, že vodné projekty a vládne rozhodnutia v krajinách strednej a východnej Európy môžu vážne poškodiť biotopy vzácnych a ohrozených druhov. WWF poukazuje na to, že je nevyhnutné, aby boli energetické záujmy štátov v súlade s riešeniami, ktoré zvažujú aj environmentálne a sociálne dopady.
 
Slovensko umožňuje výstavbu malých vodných elektrární v existujúcich, či navrhovaných lokalitách Natura 2000. Projekt vodnej elektrárne v Rumunsku ohrozuje Národný park Defileul Jiului, ktorý je chráneným územím Natura 2000. V Bulharsku a na Ukrajine súčasné zákony nie sú schopné zabezpečiť dostatočnú ochranu prírody a voľne žijúcich živočíchov. Nekoordinované stavebné plány môžu negatívne ovplyvniť kvalitu vody, rybolov a cestovný ruch. WWF vyzýva ku dôslednej kontrole nad prebiehajúcimi hydroenergetickými projektami a zavedením účinnejších politických rozhodnutí, ktoré budú chrániť ľudí aj prírodu.
 
Vláda SR umožnila výstavbu malých vodných elektrární v lokalitách Natura 2000
 
V januári 2017 vláda Slovenskej republiky schválila koncepciu, ktorá určuje trendy výstavby malých vodných elektrární do roku 2030. Koncepcia však nevychádza z podrobnej analýzy hydroenergetického potenciálu krajiny, ale uprednostňuje ekonomické záujmy prevádzkovateľov elektrární. Výstavba vodných elektrární môže v mnohých prípadoch vážne poškodiť významné riečne ekosystémy. Aktuálne schválená koncepcia dokonca umožňuje budovanie malých vodných elektrární v existujúcich a navrhovaných lokalitách Natura 2000. Nové pravidlá boli schválené aj napriek skutočnosti, že Slovenská vláda čelí od roku 2014 procesu infrigementu zo strany Európskej únie aj z dôvodu nedostatočného zohľadnenia smerníc ochraňujúcich riečne ekosystémy a druhy.
 
Iniciatíva Za Živé rieky a čistú vodu, ktorá spája odborníkov, miestne samosprávy, vodákov, rybárov, turistov, mimovládne organizácie vrátane WWF považuje za prvoradú povinnosť vlády Slovenskej republiky hájiť záujmy občanov a chrániť životné prostredie. Tieto záujmy by mali byť nadradené záujmom jednotlivcov profitujúcich z výstavby malých vodných elektrární. “WWF oceňuje, že počet profilov vhodných na výstavbu malých vodných elektrární Ministerstvo  životného prostredia SR po intenzívnom dialógu s odborníkmi a zástupcami verejnosti znížilo, avšak situácia je stále alarmujúca. Na zozname je stále 58 nových profilov a množstvo elektrární je v súčasnosti už v povoľovacom konaní, alebo na nich prebiehajú stavebné práce” upozorňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
Ohrozenia spôsobené malými vodnými elektrárňami v Rumunsku, Bulharsku a Ukrajine
 
Národný park Defileul Jiului – chránená lokalita Natura 2000 podľa európskej legislatívy čelí mnohým hrozbám z dôvodu uplatňovania starých stavebných povolení, ktoré nie sú v súlade so súčasnými požiadavkami vychádzajúcimi z európskych právnych predpisov. Plánovaná výstavba vodnej elektrárne môže zničiť až 33 km toku rieky a poškodiť ekosystémy národného parku. WWF sa spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami snaží projekt zastaviť a obnoviť povoľovací proces, ktorý bude v súlade s európskymi zákonmi.
 
Bulharské ministerstvo životného prostredia stále odkladá dôležité rozhodnutia týkajúce sa ochrany riek a mokradí spôsobených budovaním malých vodných elektrární. V septembri 2016 poukázala rybárska asociácia spolu s WWF na nesprávne vydané povolenie na výstavbu vodnej elektrárne naprieč Cherni Iskar a Gorna Perka v pohorí Rila, ktorá by zničila riečne ekosystémy v oblasti. Ministerstvo životného prostredia nereagovalo ani po štyroch mesiacoch, čo je po zákonnej lehote.
 
Na Ukrajine vláda schválila program výstavby vodných elektrární do roku 2026, ktorý má obrovské množstvo nedostatkov a neberie do úvahy potrebu ochrany prírody a životného prostredia. Implementácia tohto programu by mohla viesť k zničeniu povodí a prírodných ekosystémov, ktoré sú dôležité pre miestne komunity, stratu biodiverzity a celkové zlyhanie ochrany prírody.  
Devínske Jazero
© Tomas Hulik / WWF Enlarge