Európska únia má najlepšie zákony a napriek tomu strácame vzácne druhy a biotopy | WWF

Európska únia má najlepšie zákony a napriek tomu strácame vzácne druhy a biotopyPosted on 09 February 2017
Preventing paper parks: how to make the EU nature laws work
© WWF
Podľa najnovšej správy WWF je viac ako polovica európskych vzácnych prírodných lokalít chránená iba tzv. „na papieri“. Zákony sú nedostatočne implementované a jednotlivé členské štáty výrazne meškajú v zavádzaní európskej legislatívy do praxe. WWF zdôrazňuje, že pokiaľ sú pravidlá v chránených územiach dobre nastavené, dokážu nielen chrániť ohrozenú prírodu, ale zároveň napomáhať v rozvoji miestnej ekonomiky a zvyšovania zamestnanosti.   
 
Európska komisia nedávno potvrdila, že súčasne platné zákony EÚ v ochrane prírody sú najlepšou legislatívou v histórii. Zároveň však priznala problémy s ich fungovaním v praxi a kladie si za cieľ ho zlepšiť. Nová správa WWF ponúka prehľad hlavných problémov a navrhuje riešenia, ktoré môžu pomôcť napraviť súčasný stav. WWF navrhuje napríklad zvýšiť počet chránených morských lokalít, poukazuje na akútnu potrebu vypracovať plány starostlivosti pre jednotlivé chránené lokality, zvýšiť investície do území, skvalitniť monitoring a vo všeobecnosti posilniť kontrolu vykonávania povinností vyplývajúcich zo zákona.
 
„V Európe máme najlepšie zákony v ochrane prírody na svete a napriek tomu denne prichádzame o vzácne druhy a biotopy z dôvodu rôznych devastačných činností v územiach. Ochrana „na papieri“ nemá význam ak skutočná ochrana v praxi nefunguje, nie sú nastavené konkrétne opatrenia a chýba financovanie. Na Slovensku podobne ako v ďalších krajinách zaostávame s plánmi starostlivosti a nie je doriešené ani financovanie. Tento stav necháva vlastníkov, ochranárov aj investorov v neistote. Nová správa WWF ponúka Európskej komisii a členským štátom riešenia, ktoré vedú nielen k ochrane, ale i zodpovednému využívaniu našich prírodných zdrojov,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
Ako sa uvádza v správe, európske unikátne prírodné lokality, akými sú mokrade, rieky, horské a morské oblasti sú ohrozené. Členské krajiny zápasia s medzerami v zákonoch, nevhodným posudzovaním vplyvov plánovaných činností na životné prostredie, či chýbajúcimi plánmi starostlivosti o chránené územia. Tieto nedostatky potom otvárajú dvere projektom, ktoré spôsobujú vážne poškodenia vzácnych prírodných území. Príkladom je napríklad zasahovanie do koryta rieky z dôvodu zvýšenia splavnosti, ktoré spôsobuje vysychanie vzácnych mokradí Doñana v Španielsku, rozvoj lyžiarskych stredísk ohrozujúcich Národný park Pirin, lokalitu UNESCO v Bulharsku, ilegálne vodohospodárske plány, ktoré sú hrozbou pre pohorie Tarcu v Rumunsku a masová turistika, ktorá poškodzuje pláže v Grécku, kde sa liahnu mláďatá karety obyčajnej.
 
Na druhej strane správa uvádza návody a riešia, ktoré sa zaviedli a osvedčili v niektorých chránených lokalitách Európy a majú pozitívny vplyv na divokú zver, miestne komunity aj lokálne ekonomiky.