UNESCO vyjadrilo znepokojenie nad ohrozením Karpatských bukových pralesov | WWF

UNESCO vyjadrilo znepokojenie nad ohrozením Karpatských bukových pralesovPosted on 22 May 2017
Lokalita UNESCO Karpatské bukové pralesy na území Slovenska
© Tomas Hulik / WWF
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka sú ohrozené a UNESCO je znepokojené kvôli nedostatočnej ochrane, ťažbe dreva a ďalším hrozbám v slovenskej časti tejto lokality Svetového dedičstva UNESCO. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity vyzýva WWF vládu Slovenskej republiky, aby prijala potrebné kroky vedúce k ochrane lokality UNESCO.
 
Návrh rozhodnutia, ktoré v piatok 19. mája 2017 zverejnila komisia Svetového dedičstva UNESCO, upozorňuje na skutočnosť, že slovenská časť lokality je naďalej ohrozená ťažbou dreva, a to napriek tomu, že vláda posilnila kapacity štátnej ochrany prírody. V dokumente sa uvádza: "Ak sa urýchlene neprijmú opatrenia na zlepšenie nedostatočnej ochrany tejto lokality (....), nebude možné zaručiť jej dlhodobú ochranu pred ťažbou dreva a ďalšími možnými hrozbami, čo by znamenalo potenciálne ohrozenie výnimočnej hodnoty tohto nadnárodného dedičstva ako celku“.
 
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka boli vyhlásené za lokalitu Svetového dedičstva UNESCO v roku 2007 a rozprestierajú sa na území troch štátov: Slovenska, Ukrajiny a Nemecka. Slovenskú časť lokality UNESCO tvoria bukové pralesy s jedinečnými 200-ročnými bukmi a viac ako 300 rokov starými jedľami, medzi ktorými sú aj výnimočne veľké jedince. Tieto lesy sú domovom ohrozeného zubra a vzácnych šeliem - vlka, rysa a medveďa.
 
Toto výnimočné prírodné dedičstvo sa rozprestiera na ploche 33 670,2 hektárov, avšak nie celá plocha územia je vhodne chránená. Nepresnosti vo vymedzení  územia, nedostatočná komunikácia s majiteľmi a užívateľmi pôdy, ako aj nesúlad medzi právnymi predpismi ochrany prírody a zákonom o lesoch viedli na slovenskej časti územia k dlhotrvajúcim konfliktom. V dôsledku toho môžu súčasné hospodárske aktivity, vrátane obhospodarovania lesov a rozvoja cestovného ruchu, vážne poškodiť viac ako polovicu územia v slovenskej časti lokality, kde sa v súčasnosti neuplatňuje prísna bezzásahová ochrana.
 
“Karpatské bukové pralesy predstavujú výnimočnú prírodnú hodnotu nielen z pohľadu Slovenska, ale aj v globálnom kontexte. Existuje tu riziko, že navždy stratíme hodnotné vzácne lesy a mnohé chránené druhy, ktoré v nich žijú. Je najvyšší čas, aby vláda Slovenskej republiky prebrala politickú zodpovednosť za ochranu tohto významného územia”, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
WWF vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene prijala opatrenia na ochranu lokality UNESCO. “Je potrebné zaviesť vhodnú starostlivosť o územia a fungujúci systém kompenzácií vlastníkov, ktorý zabezpečí reálnu ochranu území a zároveň bude ekonomicky udržateľný z hľadiska miestnych komunít. Správa chránených území podľa jasne nastavených pravidiel je jediná cesta ako môžeme skutočne ochrániť vzácne prírodné hodnoty pre budúce generácie” dodáva Miroslava Plassmann.
 
 
Lokalita UNESCO Karpatské bukové pralesy na území Slovenska
© Tomas Hulik / WWF Enlarge
Karpatské lesy sú domovom vzácnych šeliem
© Tomas Hulik / WWF Enlarge
V lesoch Karpát žije chránený rys ostrovid
© Tomas Hulik / WWF Enlarge