WWF oceňuje rozhodnutie ministrov životného prostredia podporiť akčný plán EÚ "For Nature, People and the Economy” | WWF

WWF oceňuje rozhodnutie ministrov životného prostredia podporiť akčný plán EÚ "For Nature, People and the Economy”Posted on 19 June 2017
Natura 2000
© Toomas Kokovkin
Ministri životného prostredia EÚ na zasadnutí rady EÚ pre životné prostredie 19. júna podporili akčný plán „Action Plan for Nature, People and Economy“. Vyzvali ich k tomu aj environmentálne mimovládne organizácie v jednotlivých členských krajinách. 

Na Slovensku podporu novému akčnému plánu a vhodnej implementácii na národnej úrovni vyjadrili spoločne listom ministrovi Sólymosovi organizácie - WWF, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Ochrana dravcov na Slovensku. 

Príroda v Európe je naďalej vystavená vážnym hrozbám a úbytku biodiverzity, napriek mnohým opatreniam EÚ prijatým za účelom jej ochrany. Mimovládne organizácie preto oceňujú vytvorenie akčného plánu, ktorý si kladie za cieľ riešiť vážne nedostatky v implementácii právnych predpisov EÚ. Prijatie akčného plánu predstavuje pozitívny krok, ktorý môže významne prispieť k plneniu záväzkov Európskej únie chrániť ohrozené druhy a biotopy v Európe. Obzvlášť dôležitou súčasťou je obnovený záväzok dobudovať sústavu Natura 2000 a prijať opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu druhov a biotopov pre všetky územia.

Akčný plán bude úspešný len v prípade, ak jednotlivé vlády členských krajín EÚ zintenzívnia svoju snahu naplniť záväzky týkajúce sa účinnej ochrany prírody a zohrajú aktívnu úlohu pri jeho implementácii do reálneho života. V tejto súvislosti mimovládne organizácie oceňujú pokrok Ministerstva pri schvaľovaní programov starostlivosti pre CHVÚ. Pre zlepšenie súčasného stavu je však potrebné urobiť ešte oveľa viac. 

Samotná implementácia akčného plánu nebude postačujúca na zastavenie úbytku biodiverzity do roku 2020. Mimovládne organizácie preto vyzvali ministrov životného prostredia EÚ k prijatiu doplňujúcich opatrení, ktoré zabezpečia plné využitie potenciálu akčného plánu na naplnenie cieľov EÚ v oblasti biodiverzity. Doplňujúce opatrenia by mali zahŕňať najmä:
 
•  Riešenie nedostatkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú je nevyhnutné výrazne prepracovať tak, aby bola v súlade s cieľmi ochrany prírody.

•  Vytvorenie nového rámca na podporu strategického prístupu pri obnove prírodných hodnôt vo forme Transeurópskej siete zelenej infraštruktúry (TEN-G), s cieľom riešiť problém nedostatočného prepojenia území ako aj samotnej ochrany Natura 2000.

•  Komplexné posúdenie finančných potrieb nevyhnutných na dosiahnutie cieľov v oblasti biodiverzity; zvýšenie a jasné vyhradenie zdrojov pre financovania sústavy Natura 2000 v rámci rozpočtu EÚ a zároveň spoľahlivejšie sledovanie výdavkov investovaných do Natura 2000.

•  Predloženie iniciatívy, ktorej cieľom bude riešenie alarmujúceho stavu opeľovačov.
 
 
Natura 2000
© Toomas Kokovkin Enlarge