WWF vyzýva vládu k ochrane Karpatských bukových pralesov | WWF

WWF vyzýva vládu k ochrane Karpatských bukových pralesovPosted on 11 July 2017
Karpatské bukové pralesy
© Tomas Hulik / WWF
Výbor Svetového dedičstva UNESCO na svojom 41. zasadnutí v Krakove schválil uznesenie k nedostatočnej ochrane slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka“. Hlavnými nedostatkami, na ktoré upozorňuje Slovenskú republiku sú ťažba dreva a chýbajúci plán starostlivosti. V dokumente sa uvádza: "Ak sa urýchlene neprijmú opatrenia na zlepšenie nedostatočnej ochrany tejto lokality (....), nebude možné zaručiť jej dlhodobú ochranu pred ťažbou dreva a ďalšími možnými hrozbami, čo by znamenalo potenciálne ohrozenie výnimočnej hodnoty tohto nadnárodného dedičstva ako celku“. V nadväznosti na rozhodnutie UNESCO má vláda SR povinnosť predložiť správu o zlepšení stavu lokality do februára 2018, čo znamená, že Slovenská reublika musí urýchlene konať.
 
Karpatské bukové pralesy, pre ktoré sú charakteristické 200 ročné bukové lesy, v ktorých žijú vlky, medvede, rysy a zubry sú výnimočným prírodným dedičstvom nielen pre Slovensko, ale aj z celosvetového hľadiska. Lokalita UNESCO bola vyhlásená pred 10 rokmi a napriek tomu súčasné nastavenie ochrany územia mu nedokáže zabezpečiť dostatočnú a potrebnú ochranu. Slovenskú časť lokality dlhodobo ohrozuje ťažba dreva a poľovníctvo. Ak sa situácia nezmení a neprijmú sa urýchlene vhodné opatrenia, môže dôjsť k poškodeniu celkovej integrity územia a vzácne lesy a chránené živočíchy, ktoré v nich žijú stratíme navždy.
 
Vážnym problémom Slovenska je okrem nesúladu medzi legislatívou ochrany prírody a zákona o lesoch aj nedostatok politickej vôle riešiť problematiku starostlivosti o chránené územia. Výsledkom sú pretrvávajúce konflikty, neistota vlastníkov a užívateľov pôdy a nesystematické riešenie problémov. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) zdôrazňuje, že v lokalitách svetového prírodného dedičstva musí byť ochrana prírody prioritou. Je preto žiadúce, aby v záujme zachovania týchto oblastí pre budúce generácie ekonomické aktivity rešpektovali požiadavky UNESCO v zmysle dobre nastavených plánov starostlivosti, dodatočnej finančnej pomoci pre územia a trvalo udržateľného a citlivého cestovného ruchu.
 
"Považujeme za nevyhnutné, aby vláda Slovenskej republiky zobrala varovanie Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO vážne a prijala konkrétne opatrenia na ochranu Karpatských bukových pralesov. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) oceňuje nedávno ohlásenú iniciatívu Ministerstva životného prostredia Národná dohoda o lese, ktorá by mala viesť k zlepšeniu spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva. Základom dohody by malo byť vymedzenie bezzásahových zón a zavedenie zodpovedného lesného hospodárenia založeného na princípoch udržateľnosti, uviedla riaditeľka WWF-DCP SR Miroslava Plassmann.
 
Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vážne znepokojuje osud starých lesov strednej a východnej Európy, ktoré sú zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Poľská vláda naďalej podporuje rozsiahlu ťažbu dreva v Bielovežskom pralese a národný park Pirin v Bulharsku je ohrozený masívnou nelegálnou výstavbou lyžiarskeho strediska a masívnou ťažbou dreva.
 
"Karpatské bukové pralesy na Slovensku, Bielovežský prales v Poľsku a národný park Pirin patria k významným a hodnotným biotopom našej planéty a predstavujú unikátne prírodné dedičstvo. Našou povinnosťou je ho chrániť pre súčasné i budúce generácie," zdôraznil Andreas Beckmann, riaditeľ Dunajsko-karpatského programu WWF.

Po schválení zápisu nominačného projektu, ktorý predložili viaceré krajiny bol názov lokality v zozname svetového dedičstva zmenený na "Staré bukové pralesy Karpát a ostatných regiónov Európy", ktoré teraz pokrývajú staré lesy z dvanástich európskych krajín - Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.
 
Karpatské bukové pralesy
© Tomas Hulik / WWF Enlarge