Budúcnosť karpatských bukových pralesov zostáva nejasná | WWF

Budúcnosť karpatských bukových pralesov zostáva nejasnáPosted on 08 February 2018
Lokalita UNESCO Karpatské bukové pralesy na území Slovenska
© Tomas Hulik / WWF
Slovenská republika mala 7 mesiacov na to, aby presvedčila Výbor Svetového dedičstva UNESCO, že to myslí s ochranou karpatských bukových pralesov vážne. Pretrvávajúce problémy v slovenskej časti lokality spôsobené ťažbou a poľovníctvom ohrozujú výnimočnú hodnotu celého územia. Podľa WWF predložená Správa o stave ochrany slovenskej časti lokality nezabezpečuje plnú ochranu karpatských bukových pralesov tak, ako to od Slovenska žiada Výbor svetového dedičstva.

Výbor Svetového dedičstva UNESCO na svojom 41. zasadnutí v Krakove schválil uznesenie k nedostatočnej ochrane slovenskej časti UNESCO lokality „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. V nadväznosti na rozhodnutie Slovenská republika predložila 1. februára správu o zlepšení stavu lokality.
 
„Oceňujeme, že nastal posun v riešení súčasného stavu. Napriek tomu musíme konštatovať, že predložená Správa o stave ochrany slovenskej časti lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy je príliš všeobecná, nekonkrétna  a nedostatočne reaguje na výzvy Rozhodnutia Komisie Svetového dedičstva UNESCO z 5. júla 2017. Inými slovami, nezabezpečuje ochranu lesov v území“, upozorňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF na Slovensku.
 
Slovenská republika za 10 rokov od vyhlásenia lokality UNESCO nedokázala zabezpečiť jej adekvátnu ochranu ani napriek tomu, že bola upozornená Výborom Svetového dedičstva. Najvážnejšou výhradou WWF je, že správa neuvádza presné vymedzenie lokality na Slovensku, nestanovuje zodpovednosti jednotlivých orgánov štátu zodpovedných za naplnenie záväzkov v oblasti adekvátnej ochrany prírody a neposkytuje konkrétny časový plán navrhovaných opatrení.
 
Správa síce hovorí o  3 navrhovaných rezerváciách - Černiny, Nežabec a Pramenisko Cirochy, neuvádza však ich výmeru a návrhy neboli predložené vláde SR na schválenie.  
 
Správa je nekonkrétna aj v oblasti návrhu kompenzácie súkromných vlastníkov a neuvádza akým spôsobom bude fungovať starostlivosť o územie mimo najprísnejšie chránených častí.
 
Nakoľko stále nie sú jasne vymedzené hranice lokality svetového dedičstva, ako ani hranice jadrových a nárazníkových zón, obávame sa, že nie je dodržaná podmienka, aby sa v lokalite svetového dedičstva neťažilo drevo a ochrana prírody bola prioritou.  
 
Lokalita UNESCO Karpatské bukové pralesy na území Slovenska
© Tomas Hulik / WWF Enlarge
Ťažba dreva v Národnom parku Poloniny
© Tomas Hulik Enlarge