WWF - Svetový fond na ochranu prírody je proti zahradzovaniu starého koryta Dunaja | WWF

WWF - Svetový fond na ochranu prírody je proti zahradzovaniu starého koryta DunajaPosted on 22 March 2018
WWF Slovensko reaguje na medializovanú informáciu o zámere na viacnásobné prehradenie starého koryta Dunaja. Táto informácia prichádza v čase, kedy rezort životného prostredia poskytuje nemalé prostriedky na odstraňovanie bariér, vytváranie rybovodov a ďalšie zelené opatrenia podporené v rámci Operačného programu pre kvalitu životného prostredia. Okrem nekoncepčného prístupu pri správe našich vodných tokov, WWF upozorňuje, že kaskáda hrádzí na starom Dunaji bude mať za následok degradáciu riečnych ekosystémov, ohrozí spoločenstvá rýb a vtákov a ovplyvní kvalitu vody.

Okrem toho, WWF Slovensko upozorňuje na netransparentný proces plánovania projektu, ktorý zatiaľ prebieha bez konzultácií s odbornou verejnosťou a jasného opodstatnenia. Takýto zámer je tiež v rozpore s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, Smernice o biotopoch a ide proti celoeurópskym trendom zlepšovať kvalitu vody. V iných krajinách za týmto účelom odstraňujú priehrady a vracajú rieky do ich pôvodných korýt.

WWF Slovensko je proti neopodstatnenému zahradzovaniu starého Dunaja, a preto sa pripojilo k výzve, ktorá žiada Ministra životného prostredia SR a Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku VD Gabčíkovo, aby zastavili prípravu tohto kontroverzného zámeru. Opatrenia v starom koryte Dunaja musia byť definované tak, aby poskytli komplexné riešenia pre všetky oblasti, vrátane protipovodňovej ochrany i zachovania prírodných hodnôt, či rekreáciu“, zdôraznila Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.