Konzultácia FSC k hodnoteniu rizík a kontrolným opatreniam pre tzv. kontrolované drevo pre Slovensko | WWF

Konzultácia FSC k hodnoteniu rizík a kontrolným opatreniam pre tzv. kontrolované drevo pre SlovenskoPosted on 26 March 2018
Logo FSC
© N.C. Turner / WWF
Jedným z nástrojov FSC na podporu zodpovedného hospodárenia v lesoch je tzv. kontrolované drevo (controlled wood). Jeho cieľom je zabezpečiť, že drevo z FSC certifikovaných lesov nebude v spracovateľskom reťazci zmiešané s drevom z neakceptovateľných zdrojov. Za neakceptovateľné sa považuje drevo:
1. pochádzajúce z nelegálnej ťažby
2. získané v rozpore s ľudskými právami a tradičnými právami
3. z lesov, v ktorých hospodárske aktivity ohrozujú významné ochranárske hodnoty
4. z lesov, ktoré boli premenené na plantáže alebo na nelesné využitie krajiny
5. z lesov, v ktorých sú pestované geneticky modifikované dreviny
 
Aby sa firmy obchodujúce s FSC certifikovaným materiálom vyhli riziku takéhoto zmiešavania, musia podľa štandardu FSC pre kontrolované drevo (STD-40-005 V3-1) zaviesť tzv. systém náležitej starostlivosti obsahujúci kontrolné opatrenia (control measures). Ich cieľom je kontrola rizík zmiešavania, ktoré sú pre Slovensko osobitne vyhodnotené pre 5 vyššie uvedených kategórií v tzv. Centralizovanom národnom hodnotení rizík
 
Pre Slovensko boli ako riziká vyhodnotené napr. potenciálne zneužívanie náhodnej (kalamitnej) ťažby (indikátor 1.4), ohrozenie chránených území bez schváleného programu starostlivosti o chránené územie (indikátor 3.1), ohrozenie vzácnych a ohrozených lesných biotopov, pralesov a lesov s výskytom tisa (indikátor 3.3), ohrozenie lokality Svetového dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Európy (indikátor 3.6) ťažbou, ako aj iné.
 
V súčasnosti FSC zbiera pripomienky k návrhu spoločných kontrolných opatrení na zmiernenie rizík, ako aj k hodnoteniu samotných rizík pre Slovensko. Pripomienky je možné poskytnúť FSC do 31. 3. 2018 prostredníctvom špeciálnej webovej platformy, alebo zaslať e-mailom na: m.mattam@fsc.org
Je možné vkladať nielen nesúhlasné pripomienky, ale aj vyjadriť s návrhmi súhlas a k pripomienkam pripojiť aj podporné dokumenty potvrdzujúce predkladané stanoviská.
 
Celý dokument určený na pripomienkovanie nájdete na stiahnutie tu.