Ochranári žiadajú zmeny v zákone o lesoch | WWF

Ochranári žiadajú zmeny v zákone o lesochPosted on 13 July 2018
Smutná slovenská realita
© Tomas Hulik / WWF
WWF spolu s  o.z. PRALES, SOS/BirdLife Slovensko, Via Iuris a iniciatíva MY SME LES pripravili hromadnú pripomienku k zákonu o lesoch, ktorého návrh novely zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR na pripomienkovanie do 13. júla 2018. 

V pripomienkach žiadame:
  • ochranu pralesov ako najvýznamnejšieho prírodného bohatstva Slovenska
  • sprísnenie podmienok na vykonávanie náhodnej (kalamitnej) ťažby dreva
  • sprísnenie podmienok na vykonávanie lesohospodárskej činnosti v ochranných lesoch (ktoré sú vyhlásené za účelom vodoochrannej, či pôdoochrannej funkcie)
  • obmedzenie ťažby dreva v hniezdnom období vtáctva
  • zosúladenie niektorých ustanovení zákona o lesoch so zákonom o ochrane prírody
  • definovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch
Pripomienky už podporilo viac ako 2800 ľudí.

Vezme si niektoré z pripomienok ministerstvo za svoje? „To uvidíme po rokovaní. Naším cieľom je získať pre navrhované zmeny čo najširšiu podporu, budeme napríklad rokovať o podpore s Ministerstvom životného prostredia. Oslovíme aj firmy z drevospracujúceho priemyslu“ uvádza Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Viac ako 130 drevárskych firiem na Slovensku používa na svojich výrobkoch logo Forest Stewardship Council (FSC), ktoré zaručuje, že drevo pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Väčšinu suroviny, ktorú používajú pritom predstavuje tzv. kontrolované drevo. To znamená drevo, ktoré nesmie byť vyťažené napr. ohrozením pralesov, chránených území alebo vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Firmy by sa spornému materiálu mali vyhýbať, ak chcú logo FSC na svojich výrobkoch používať.

V skutočnosti pritom ťažba často ohrozuje chránené územia a chránené druhy rastlín a živočíchov. Najmä kvôli masívnej ťažbe dreva v národných parkoch vznikla iniciatíva MY SME LES, ktorú podporilo už viac ako 65 tisíc ľudí. V praxi často nevidieť rozdiel v hospodárení v produkčných lesoch a v lesoch, ktorých hlavná funkcia je ochrana vody a pôdy alebo v lesoch v chránených územiach a mimo nich.

Jedným z najväčších problémov je tzv. náhodná alebo kalamitná ťažba kvôli lykožrútovi alebo z iných dôvodov, s ktorými sa Slovensko borí už 14 rokov. To naznačuje, že kalamity môžu byť zneužívané na rýchlejšiu ťažbu dreva, ako je únosné. „Kalamity sú hlavnou zámienkou na veľkoplošnú ťažbu dreva v ochranných lesoch a dokonca aj v chránených územiach, s ďalekosiahlymi ekologickými dôsledkami pre krajinu. V lesnom zákone preto navrhujeme také zmeny, ktoré by konečne zaručili zachovanie a ochranu lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií.“, dodáva Karol Kaliský z iniciatívy MY SME LES.