| WWF


 
	© Mark Hamblin / WWF

Naša vízia

Našim cieľom je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu prosperity, trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt regiónu.
Podporujeme efektívnu starostlivosť o chránené územia, povodia riek a dlhodobo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, napr. rozumné hospodárenie v lesoch a poľnohospodárstve.

Usilujeme sa o maximalizovanie príležitostí a minimalizovanie hrozieb, ktoré prináša trhová ekonomika prírodnému prostrediu tým, že hľadáme dlhodobo fungujúce riešenia. Riešenie problematiky klimatických zmien považujeme za najväčšiu výzvu dnešného sveta.