| WWF


 
	© Wild Wonders of Europe Konrad Wothe / WWF

WWF na Slovensku

WWF na Slovensku prispieva k poslaniu Dunajsko-karpatského programu (WWF DCP).
Cieľom WWF na Slovensku je chrániť, obnovovať a zmysluplne využívať prírodné hodnoty poskytované Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe).

WWF DCP ma sídlo vo Viedni a koordinuje aktivity v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku a Ukrajine, ktoré spoločne tvoria Dunajsko-karpatský región.

Na Slovensku pôsobí od marca 2014. Zabezpečujeme odbornú činnosť, prispievame k popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ochrany prírody, spolupracujeme s expertnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO