© Tomas Hulik / WWF

Lesy

V Karpatoch a balkánskych horách sa nachádza približne 60% zachovalých prírodných lesov a pralesov Európy.
Nie náhodou sa Dunajsko-karpatský región nazýva aj Zelené srdce Európy. Medzi zachované prírodné lesy a pralesy patria aj Bukové pralesy Karpát rozprestierajúce sa na východnom Slovensku a západnej Ukrajine, ktoré boli v roku 2007 zapísané do Zoznamu lokalít svetového dedičstva UNESCO.
 
Na druhej strane, lesy čelia obrovskému tlaku z dôvodu nevhodného hospodárenia, nelegálnej a neprimeranej ťažby a ničenia výstavbou ciest, nešetrných rozvojových aktivít a lyžiarskych zjazdoviek. Našim cieľom je zabezpečiť fungujúcu ochranu vzácnych lesov a pralesov, tak aby bola zachovaná biodiverzita a všetky funkcie lesa. Opierame sa o európsku a národnú legislatívu a Rámcový dohovor o trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor).

Na Slovensku sa stále nachádzajú zvyšky vzácnych zachovalých pralesov, či prírodných lesov, ktoré majú nenahraditeľný význam nielen pre človeka z kultúrno-spoločenského pohľadu, ale i z hľadiska ochrany biodiverzity. Slovenská republika prijala medzinárodný záväzok (Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát – článok 10 – Identifikácia a ochrana prírodných lesov, najmä pralesov), že bude pralesy na svojom území chrániť, ale zatiaľ sa nepodarilo zabezpečiť ochranu všetkých pralesov. Poškodenie stále hrozí aj lokalitám zaradených do svetového prírodného dedičstva v roku 2007 pre ich nedostatočnú ochranu.WWF preto vyvíja aktivity smerujúce k adekvátnej ochrane pralesov a rozumnému hospodáreniu v lesoch s vysokou prírodnou hodnotou. V spolupráci s odbornými a mimovládnymi organizáciami sa snažíme o zavedenie vhodného legislatívneho rámca pre najvzácnejšie pralesy a podporu zmysluplného lesného hospodárenia v súlade s princípmi Forest Stewardship Council (FSC).