Brown bear 
© Tomas Hulik / WWF

VEĽKÉ ŠELMY

Rozľahlé lesy, mokrade, vrcholky hôr či dravé rieky sú posledným útočiskom pre mnohé druhy, ktoré si zasluhujú pozornosť a ktorých prežitie sa nezaobíde od konkrétnych krokov smerujúcich k ich ochrane. Sú medzi nimi aj  veľké šelmy, ktoré sú akýmsi symbolom karpatskej divočiny. Slobodné, divoké, ľuďmi rovnako obdivované ako aj zatracované a prenasledované. Málokto z nás mal to šťastie pozorovať ich vo voľnej prírode, no každý z nás je s nimi spätý. Náš svet povestí a príbehov je nimi presýtený a strach i rešpekt pred nimi, nám bol spoločnosťou vštepovaný od útleho detstva. Aké by to však bolo, keby všetky tie príbehy rozprávali o ich strachu a prenasledovaní?

Ubúdajúce divoké lesy, v ktorých môžu priniesť na svet potomkov, krajina preťatá cestami, ktoré im zabraňujú naplniť svoj „príbeh lásky“, huňaté telá nehybne ležiace pod kolesami áut, alebo trofeje visiace na stenách reštaurácií....

Medveď, vlk, rys i mačka divá sú živočíchy na príbehoch ktorých môžeme názorne demonštrovať širšie potreby ochrany prírody a vďaka nim sa nám môže podariť získať podporu pre ochranu divočiny ako takej.  Aj z tohto dôvodu chceme smerovať naše aktivity v oblasti ochrany druhov práve na veľké šelmy.

Rys ostrovid
 

Vízia a ciele

Cieľom našich aktivít je prispieť k zlepšeniu ochrany veľkých šeliem na Slovensku a k zmierneniu konfliktu medzi veľkými šelmami a rôznymi záujmovými skupinami tak aby bolo dosiahnuté trvalo-udržateľné harmonické spolužitie týchto vzácnych zvierat s človekom.


Ako to chceme dosiahnuť
 • Šíriť najnovšie vedecké poznatky o veľkých šelmách medzi záujmové skupiny, ktoré majú na ne priamy vplyv (poľovníci, poľnohospodári, zástupcovia dopravy atď.) s cieľom zmeniť postoje týchto skupín voči veľkým šelmám
 • Podporovať implementáciu vedeckých poznatkov do praxe jednotlivých záujmových skupín
 • Vyvíjať aktivity, ktoré prispejú k redukcii nelegálneho lovu veľkých šeliem
 • Presadzovať zlepšenie územnej ochrany:
  • Podporovať implementáciu výsledkov z výskumov veľkých šeliem do ich reálnej ochrany a to najmä v chránených územiach (NP, CHKO, územia Natura 2000)
  • Presadzovať aby boli územia s ochranou veľkých šeliem dostatočne veľké, aby mohli adekvátne pokryť ekologické požiadavky týchto druhov a presadzovať zvýšenie podielu bezzásahových zón v chránených územiach, kde by mohli zvieratá nerušene existovať a vychovávať svoje potomstvo.
 • Podporovať opatrenia smerujúce k zlepšeniu konektivity území s veľkými šelmami a podporovať ochranu a obnovu migračných koridorov v krajine
 • Prispieť k zlepšeniu manažmentu veľkých šeliem na národnej úrovni a následne aj na medzinárodnej úrovni (zlepšením kvality populácií na Slovensku zabezpečiť „genetický zdroj“ pre populácie v okolitých krajinách)
 • Podporovať opatrenia týkajúce sa problematiky ochrany hospodárskych zvierat pred veľkými šelmami a to predovšetkým podporou zlepšenia preventívnych opatrení a spoluprácou so záujmovými skupinami.

PROJEKTY

Rys ostrovid

KONFLIKTY

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV A BARIÉRY