MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV A

Road - migration barrier in The Spis region Slovakia 
© Barbara Immerová / WWF Slovakia

Migračné bariéry

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV A BARIÉRY

Posledné zvyšky divokej prírody, ktoré sú domovom mnohých vzácnych a ohrozených druhov, sú stále viac a viac vystavované tlaku ekonomického rozvoja. Rozširovanie sídiel, priemyselných či nákupných zón, výstavba infraštruktúry, či budovanie turistických stredísk prinášajú na jednej strane „viac komfortu“ do našich životov, no na druhej strane ukrajujú z oblastí, ktoré sú poslednými útočiskami divokých zvierat.

Cesty a železnice pretínajúce krajinu nám umožňujú presúvať sa pohodlne a rýchlo z jedného miesta na druhé. No tie isté cesty a železnice sú zároveň prekážkou pre zvieratá, ktoré v krajine migrujú či už s cieľom vyhľadať stanovištia s potravou, úkrytmi, alebo ich ženie túžba vyhľadať si vhodného partnera.

Mnohé z nich riskujú život pri snahe prekonať frekventované cesty. Tým šťastlivejším sa to podarí, pokiaľ nie je prekážkou diaľnica alebo rýchlostná cesta. Tie totiž predstavujú pre živočíchy častokrát neprekonateľné bariéry. Zdolať ich môžu len ak im cez ne zabezpečíme vhodné prechody. Tými môžu byť nielen tzv. ekodukty – zelené mosty pre zver, ale aj mnohé vhodne upravené podchody pod cestami. Pokiaľ tieto chýbajú, zvieratá sú prinútené žiť na obmedzenom priestore, čo vedie k príbuzenskému kríženiu a následnej strate genetickej rozmanitosti.

 

Vízia a ciele

Ako to chceme dosiahnuť
 

 • Zlepšiť informovanosť skupín zainteresovaných na rozvoji dopravy a územného plánovania ako aj širokej verejnosti o problémoch a dôsledkoch, ktoré fragmentácia krajiny spôsobuje
   
 • Zlepšiť odbornú výmenu skúseností medzi relevantnými inštitúciami ohľadom opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov rozvoja dopravy a infraštruktúry na živočíchy
   
 • Prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi zainteresovanými skupinami pri riešení problému fragmentácie krajiny a migračných bariér
   
 • Podporovať aktivity smerujúce k spriechodňovaniu bariér prostredníctvom zelenej infraštruktúry (ekodukty, podchody a pod.)
   
 • Podporovať aktivity smerujúce k identifikácii migračných koridorov a ich kritických miest
 • Presadzovať aby bola ochrana migračných koridorov začlenená do plánov regionálneho a územného rozvoja

PROJEKTY

Rys ostrovid

KONFLIKTY