© Tomas Hulik / WWF

Rieky a mokrade

Rieky a mokrade sú z pohľadu rozmanitosti života považované za najbohatšie ekosystémy sveta. Sú rovnako užitočné pre ľudí, zvieratá aj rastliny.
Funkcie riek a mokradí zabezpečujú v krajine rovnováhu. Mokrade výrazne zadržiavajú vodu v krajine a tým ju chránia pred povodňami, rieky poskytujú vode samočistiacu schopnosť, stabilizujú kolobeh živín, slúžia ako biokoridory pre zver, sú zdrojom obživy pre ľudí a zvieratá a poskytujú miesta pre oddych a rekreáciu.

V období posledných 150 rokov sme v povodí Dunaja – najdlhšej rieky EÚ – prišli o 80% území mokradí. Dunaj bol poškodený najmä vodohospodárskou činnosťou, najmä výstavbou priehrad, hrádzí a ťažbou štrku, ktoré boli vykonané z rôznych dôvodov, od potreby energie, zlepšenia splavnosti a ochrany pred povodňami. V povodí Dunaja žije viac ako 80 miliónov ľudí v 19 krajinách. Až 20 miliónov ľudí využíva pitnú vodu, ktorú poskytuje Dunaj.

WWF na Slovensku zameriava svoje aktivity na ochranu Dunaja pred priamymi hrozbami a podporu opatrení na ochranu druhov a biotopov. WWF pripomienkovala Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (Vodný Plán Slovenska 2014) a podporilo účasť verejnosti na jeho príprave. Základnou výhradou WWF sú chýbajúce opatrenia na revitalizáciu a ochranu vzácnych území povodia Dunaja.

WWF sa zasadzuje proti súčasnej „Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“. Tento dokument podporuje výstavbu až 177 malých vodných elektrární v priamom rozpore s ochranou prírody, pričom 27 z nich so strategickým významom (z celkového počtu 65). Koncepcia priamo ohrozuje chránené územia medzinárodného i národného významu, ktoré vláda SR vyhlásila a zaviazala sa ochraňovať. WWF apeluje na príslušné orgány, aby trvalo vylúčili riečne profily v konflikte s ochranou prírody a vytvorili bezzásahové zóny , tzv. „NO-GO zones“.
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO