© Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF

Zelené podnikanie

Chránené územia sú na Slovensku pod stálym ekonomickým tlakom. Súkromný a verejný sektor sa často v oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou rozhoduje pre „sivú ekonomiku“, motiváciou je rýchly zisk a chýbajúce znalosti o zelených alternatívach.
Trvalo udržateľné prístupy, obnoviteľné zdroje energie či ekologický turizmus nie sú dostatočne podporované vládami v Dunajsko-karpatskom regióne. Ekosystémové služby (napr. čistenie vzduchu a vody) sú nevyhnutné nielen pre biodiverzitu, ale aj pre fungujúcu ekonomiku a kvalitu života. Výrub lesov môže vytvoriť krátkodobý finančný zisk, ale veľké straty z pohľadu biodiverzity, erózie pôdy, rizika záplav a koncentrácie uhlíkových emisií.

V dnešnej dobe mnohé firmy cítia spoločenskú i environmentálnu zodpovednosť a investujú do opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov na životné prostredie. Globálnymi partnermi WWF je napríklad IKEA, ktorá sa snaží zmierňovať vplyv na krajinu prostredníctvom odberu dreva z lesov obhospodarovaných šetrným spôsobom.