TRANSGREEN chce chrániť zvieratá pred zrážkami na cestáchPosted on 05 September 2018
Jazvec obyčajný po kolízii na ceste
© Peter Orolin / WWF Slovakia
WWF sa spojil s NDS a odborníkmi z oblasti dopravy, územného plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov s ohľadom na voľne žijúce zvieratá. Na Slovensku sú v rámci projektu vytýčené dve pilotné územia – Kysuce, Malá Fatra a Strážovské vrchy na severozápade Slovenska a územie od Cerovej vrchoviny až po ukrajinskú hranicu na juhovýchode Slovenska. Vhodne navrhnuté opatrenia by mohli zachrániť stovky zvierat ročne. 

WWF je súčasťou ambiciózneho projektu TRANSGREEN, ktorý sa zaoberá environmentálne šetrným plánovaním dopravných koridorov v rámci karpatských krajín. Spoločne s partnermi z Česka, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny sme sa dnes stretli v Bratislave na konferencii „Trvaloudržateľný rozvoj dopravy v Karpatoch”. Keďže veľké líniové stavby, ktoré sa postupne budujú naprieč krajinou, sa často dotýkajú cenných území a pretínajú migračné trasy živočíchov, chceme  prispieť k plánovaniu konkrétnych návrhov „zelených” opatrení, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravy na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory.
 
„Horské oblasti sú z pohľadu vplyvu dopravy zraniteľnejšie ako iné typy krajiny. Diaľnice a vysokorýchlostné cesty predstavujú pre väčšinu živočíchov neprekonateľnú bariéru. Zvieratá ostávajú izolované v určitom priestore, čo obmedzuje ich kríženie a celkový vývoj populácie. Týka sa to najmä veľkých šeliem, ako je medveď, rys a vlk. Z dlhodobého hľadiska to môže mať fatálne dôsledky na prežívanie druhu ako takého. Na miestach križovania migračných trás s dopravnou  infraštruktúrou vznikajú kolízne miesta, ktoré sú nebezpečné nielen pre zvieratá, ale aj pre vodičov“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. „Je dôležité zmeniť spôsob,  akým sa pozeráme na dopravu. Na jednej strane potrebujeme moderné a dobre prepojené cesty a železnice. Ale byť skutočne moderný znamená snažiť sa vyhnúť negatívnym dopadom novej dopravnej infraštruktúry nielen na ľudí, ale aj na prírodu“, dodáva Miroslava Plassmann.
  
Mapovanie pohybu zveri
Doposiaľ sa uskutočnil zber a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území v rámci Karpát, ktoré sa overili priamo v teréne. Na Slovensku sa počas jedného roka s pomocou fotopascí monitoroval pohyb živočíchov popri vybraných úsekoch ciest  a ich úmrtnosť spôsobená dopravnými prostriedkami. Identifikovali sa  kritické miesta prechodov zvierat, ktoré je nevyhnutné zachovať. Na vybraných úsekoch len za 6 mesiacov na cestách uhynuli stovky zvierat.
 
"Účasť Národnej diaľničnej spoločnosti v projekte TRANSGREEN považujem za skvelú príležitosť poučiť sa zo skúseností našich partnerov a podeliť sa s nimi o skúsenosti zo Slovenska. Poučné sú pre nás skúsenosti pozitívne aj negatívne (tzv. good and bad practice) a spoliehame sa, že najviac sa naučíme na reálnych situáciách. S využitím týchto skúseností chceme budovať na Slovensku dopravnú infraštruktúru, ktorá bude klásť osobitný dôraz na ekologické koridory a ekológiu ako takú," vyhlásil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek.  
 
V rámci projektu vznikne Katalóg opatrení, ktoré zmiernia negatívne vplyvy dopravy na prírodu. Katalóg bude slúžiť ako podklad pre rozhodovaciu činnosť štátnej správy. Dôležité je poznamenať, že efektívna ochrana migračných koridorov môže byť zabezpečená len ak budú začlenené do územného plánovania.
 
Zelené mosty - Ekodukty
Ekodukty predstavujú len jedno z riešení ako môžu živočíchy zdolať neprekonateľné bariéry vo forme diaľkových komunikácií. Dôležitá je ich lokalizácia a parametre, ktoré musia zohľadňovať  odborné zoologické vedomosti a prieskumy. Pokiaľ sú prechody nevhodne naplánované, zver ich nebude využívať. Z toho dôvodu pokladáme spoluprácu rezortov životného prostredia a dopravy za kľúčovú. Na Slovensku sú v súčasnosti vybudované 3 ekodukty: D1 Mengusovce - Jánovce a druhý na úseku Važec – Mengusovce, D2 Moravský Svätý Ján.
 
Jazvec obyčajný po kolízii na ceste
© Peter Orolin / WWF Slovakia Enlarge
TRANSGREEN, projekt v rámci Danube Transnational Programme
© Danube Transnational Programme Enlarge
Zvieratá prichádzajú o život na cestách
© Peter Orolin / WWF Slovakia Enlarge