IKEA a WWF obnovili partnerstvo s cieľom urýchliť kroky potrebné pre zlepšenie stavu biodiverzityPosted on 20 May 2021
Florin Mârzac, Head of Strîmbu-Băiuț Forest Management Unit, Romania
© James Morgan / WWF
WWF a Inter IKEA Group už takmer 20 rokov spolupracujú na tom, aby pozitívne ovplyvnili dopady rôznych hospodárskych odvetví na životné prostredie. Teraz sa dohodli na predĺžení partnerstva do roku 2025. Upevňujú spoločný záväzok chrániť a obnovovať vzácne územia a pozitívne ovplyvniť ochranu prírodných zdrojov a klímy za súčasného rešpektovania práv a potrieb ľudí. 
 
Rok 2021 je dôležitým rokom, počas ktorého budú na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD COP 15) prijaté rozhodnutia týkajúce sa globálneho rámca biodiverzity. Tempo, akým strácame prírodu je najrýchlejšie v ľudskej histórii. Podľa Správy o stave planéty 2020, ktorú vydáva WWF[1] bol v rozpätí rokov 1970 a 2016 zaznamenaný pokles populácií cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov a rýb v priemere o 68 %. Zároveň platí, že polovica celosvetového hrubého domáceho produktu je stredne alebo vysoko závislá na prírodných zdrojoch a príroda nám poskytuje ročne služby v hodnote minimálne 125 biliónov amerických dolárov[2].
 
Máme pred sebou desaťročie plné rozhodnutí. V roku 2030 už musíme byť na ceste k dekarbonizácii a zvrátiť stratu biodiverzity, aby bolo možné vytvoriť bezpečnú a zdravú budúcnosť pre ľudí i planétu. Nasledujúcich desať rokov nás musí priviesť na správnu cestu smerom k spravodlivej, bezuhlíkovej ekonomike, ktorá je priaznivá pre prírodu. Sme hrdí na to, že môžeme pokračovať v partnerstve s IKEA, spojiť sily, presadzovať udržateľné riešenia a pozitívne ovplyvňovať ďalšie firmy, podnikateľov a politikov,“ hovorí Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International.
 
WWF verí, že spolupráca so súkromným sektorom je kľúčový nástroj, ktorý môže výrazne prispieť k udržateľnému rozvoju. Vďaka spolupráci so spoločnosťami ako IKEA môžeme podporiť udržateľnosť v celom odvetví. WWF sa zaväzuje k spolupráci s IKEA s cieľom ďalej rozvíjať líderstvo a transparentnosť a riešiť výzvy, pred ktorými stojí súkromný sektor z pohľadu udržateľnosti,“ dodáva Lambertini.
 
Lena Pripp Kovac, manažérka udržateľnosti v Inter IKEA Group, hovorí: „Biodiverzita si nutne vyžaduje aktívnu ochranu. Ak chceme riešiť problémy spojené so stratou biodiverzity a klimatickou zmenou, je nevyhnutné zastaviť odlesňovanie a premenu prírodných biotopov, ako aj obnovovať poškodené územia. Spoločnou snahou a cieľom WWF a IKEA je ovplyvniť a inšpirovať súkromný sektor k zavádzaniu trvalo udržateľných postupov a zabezpečiť ochranu a zodpovedné využívanie zdrojov, čo by nebolo možné dosiahnuť iným spôsobom.“
 
Spolupráca WWF a IKEA začala v roku 2002, jej cieľom bolo chrániť a zlepšovať starostlivosť o lesy, bojovať proti nelegálnej ťažbe, znižovať spotrebu vody a pesticídov a zlepšovať kvalitu života v oblastiach pestovania bavlny. Ďalšie spoločné projekty sa sústreďujú na ochranu vôd a udržateľné riešenia v textilnom priemysle. WWF a IKEA spolupracujú v 17 krajinách sveta. 


Príklady výsledkov partnerstva WWF a IKEA:

  • Posilnenie lesohospodárskej politiky, skvalitnenie spôsobov obhospodarovania lesov a zvýšenie plochy lesov certifikovaných schémou FSC (Forest Stewardship Council) o 36 miliónov hektárov, a to s cieľom podporiť transformáciu trhu v Európe a Ázii smerom k zodpovednému využívaniu dreva.
  • Inventarizácia (mapovanie) pralesov v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajine, ale tiež v Rusku, so súčasnými procesmi zabezpečenia ochrany pralesov.
  • Podpora 10 tisíc žien v Pakistane prostredníctvom vzdelávania v oblasti možností alternatívneho príjmu napr. zriaďovaním malých škôlok či rozširovaním zručností v oblasti starostlivosti o domácnosť a záhradu so zreteľom na životné prostredie.


Medzi kľúčové oblasti obnoveného partnerstva patrí:

  • Overovanie, uplatňovanie a podpora integrovaného prístupu v správe a využívaní prírodných území s cieľom posilniť biodiverzitu lesov v Rusku. Dôraz sa bude klásť na hospodárske lesy s certifikátom FSC a lesy v ktorých sa uplatňuje bezzásahový režim z dôvodu ich ochrany.
  • Zachovanie biotopov kľúčových živočíšnych druhov, ako napr. orangutany, a ochrana a obnova tropických lesov s cieľom posilnenia ich odolnosti voči klimatickej zmene v juhovýchodnej Ázii. V Indonézii projekt podporí certifikáciu podľa FSC a zodpovedné hospodárenie na minimálne 20 tisíc hektárov lesov, ktoré budú spravované udržateľne, spravodlivo a v prospech miestnych komunít.
  • Podpora starostlivosti o vodné zdroje využívané farmami na produkciu bavlny, zlepšovania stavu povodí a realizácia revitalizačných projektov v Turecku, Pakistane a Indii pomocou zlepšovania technológií a integrovanému prístupu všetkých zainteresovaných skupín obyvateľov. 
  • Znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zavádzania uhlíkovo inteligentných metód obhospodarovania pôdy. To zahŕňa podporu a vzdelávanie farmárskych komunít pri prijímaní klimaticky inteligentných inovatívnych technológii na produkciu obilia a chov hospodárskych zvierat. Súčasťou bude aj podpora výskumu a rozvoja týchto území.
  • Zavedenie globálnej definície pojmu „klimaticky priaznivý“ s cieľom zabezpečiť  dôveryhodný mechanizmus pre ambiciózne globálne kroky na ochranu klímy. Tento proces bude viesť WWF za silnej podpory IKEA a ďalších firiem združených v tejto iniciatíve a bude časť svojej práce budú prezentovať na konferencii v Glasgowe v novembri 2021.  


O partnerstve IKEA a WWF

WWF a IKEA spolupracujú s cieľom zachovať a spravovať prírodné zdroje a transformovať podnikanie tak, aby prinášalo benefity ľuďom i planéte. Prostredníctvom spolupráce a spoločných projektov v oblasti obhospodarovania a ochrany lesov, produkcie bavlny, ochrany a využívania vôd a ochrany klímy si partnerstvo kladie za cieľ zlepšiť stav biodiverzity zavedením environmentálne udržateľných inovatívnych riešení v podnikaní.  Viac sa dočítate tu.

K prehlbovaniu spolupráce WWF so súkromnými spoločnosťami prispieva Projekt "Zelená pre biznis" podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Kartpatskou nadáciou. 

 

Florin Mârzac, Head of Strîmbu-Băiuț Forest Management Unit, Romania
© James Morgan / WWF Enlarge
Logo ACF
Logo ACF
© ACF Enlarge