Rio Mare plní svoj záväzok a pokračuje v spolupráci s WWFPosted on 11 October 2021
Tuniak
© Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF
Rio Mare a WWF pripomínajú svoje dlhoročné globálne partnerstvo zamerané na podporu udržateľnejšieho rybolovu, na komplexnú transformáciu dodávateľského reťazca a zachovanie zdravia oceánov. Rio Mare, značka spoločnosti Bolton Group, uzatvorila v roku 2016 medzinárodné partnerstvo s WWF, ktorého cieľom je pomôcť zabezpečiť zdravý oceán a živobytie komunít, ktoré sú na ňom závislé. Druhá fáza partnerstva, ktorá prebieha od roku 2021 do roku 2024, sa zameria na zvýšenie udržateľnosti dodávateľských reťazcov Rio Mare – jednak výhradným odberom od rybárskych spoločností kladúcich dôraz na udržateľný rybolov a ďalej presadzovaním zodpovedného riadenia populácií tuniaka na celom svete. Partnerstvo sa bude aj naďalej zameriavať na posilnenie dlhodobej ochrany tuniakov a ďalších kľúčových druhov a ich ekosystémov. K tomu slúži záväzok zo strany Rio Mare realizovať rybolov etickým, právnym, transparentným a plne dohľadateľným spôsobom.
 
„S hrdosťou pokračujeme v spolupráci s WWF, a to s ešte širšou víziou. Domnievame sa, že výsledky, ktoré sme dosiahli, a pozitívna zmena v celom odvetví, ešte nestačí. Naším cieľom je stať sa do roku 2024 najudržateľnejšou spoločnosťou na lov tuniakov na svete. A preto potvrdzujeme záväzok získavať 100 % tuniakov výlučne od rybárskych spoločností disponujúcich certifikátom MSC (Marine Stewardship Council) alebo od spoločností zapojených do dôveryhodných a komplexných projektov na zlepšenie rybolovu FIPs (Fishery Improvement Projects),“ hovorí Luciano Pirovano, riaditeľ globálneho udržateľného rozvoja spoločnosti Bolton Food – potravinárskej divízie spoločnosti Bolton Group. „Okrem toho sa zaväzujeme prijať prísnejšie kritériá udržateľnosti v súlade s novo vydanou stratégiou WWF pre tuniaky (WWF’s Tuna Strategy) a zintenzívniť naše úsilie v oblasti jej presadzovania,“ dodáva.
 

Tuniak, jedna z komerčne najcennejších rýb na svete, je nevyhnutná pre zdravý ekosystém oceánov. Je životne dôležitou potravinou pre pobrežné komunity a tiež základnou položkou v koši spotrebiteľov po celom svete. Druhy tuniakov sú však vo vážnom ohrození. „Lov tuniakov je súčasťou komplexného a viacrozmerného vzťahu, ktorý majú ľudia voči oceánu. Tuniaky sú nesmierne cenné ako zdroj potravy, predovšetkým pre pobrežné komunity, a zdravé populácie tuniakov sú zároveň nevyhnutné pre zachovanie odolných a produktívnych morských ekosystémov,“ uvádza John Tanzer, líder WWF Global Ocean. „Spolupráca s kľúčovými aktérmi prostredníctvom takých partnerstiev ako je s Rio Mare je dôležitá pre dosiahnutie cieľa WWF, predovšetkým z hľadiska riadenia rybárskych spoločností, pozitívneho ovplyvňovania ich postupov a presadzovania takzvaných „zásad dobrej praxe“, týkajúcich sa diverzifikácie metód rybolovu a znižovania rizika vedľajších úlovkov.“

V priebehu prvej fázy partnerstva (2016-2020) sa spoločnosť Rio Mare zamerala na zlepšenie udržateľnosti svojich dodávateľských reťazcov pre drobné aj priemyslové rybárske spoločnosti. Dnes pochádza takmer 70 % zdrojov Rio Mare z rybolovu disponujúceho certifikátom MSC alebo z dôveryhodných a komplexných projektov pre zlepšenie rybolovu (FIPs) – oproti pôvodným 20 % na začiatku partnerstva. Pokiaľ ide o transparentnosť a dohľadateľnosť, 100 % tuniakových produktov Rio Mare je plne vysledovateľných od chvíle, kedy je ryba ulovená, až po okamih, kedy sa servíruje na stôl, pričom informácie sú spotrebiteľom k dispozícií v reálnom čase.

Vzhľadom k ohrozenému stavu populácií tuniakov v celosvetovom meradle identifikovali Rio Mare a WWF potrebu posliniť záväzky Rio Mare v oblasti udržateľnosti prijatím globálneho prístupu k morskému prostrediu a ku spôsobu lovenia tuniakov: zatiaľ čo certifikácia MSC a dôveryhodné projekty na zlepšenie rybolovu naďalej zostanú dvoma dôležitými nástrojmi, ktoré slúžia k podpore udržateľnejších rybárskych spoločností aj v druhej fáze partnerstva, spoločnosť Rio Mare je odhodlaná smerovať ešte ďalej nad rámec certifikácie. Okrem úsilia o zlepšenie udržateľnosti a transparentnosti dodávateľského reťazca sa bude partnerstvo aktívne zasadzovať o prijatie nových opatrení regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu tuniaka (Regional Fisheries Management Organizations, RFMOs) s cieľom pomôcť obnoviť nadmerne lovené populácie a zabrániť nadmernému rybolovu v budúcnosti. Partnerstvo bude tiež rozvíjať kampane na podporu zodpovednej spotreby morských plodov a zvýšenie povedomia o udržateľnejšom rybolove pod hlavičkou Spoločne pre oceány, dodáva Lukáš Mouca, Country Manager Bolton Czechia.
 
 
 
PREHĽAD SKRATIEK:
  • WWF (World Wide Fund for Nature / Svetový fond na ochranu prírody)
  • MSC certifikát (Marine Stewardship Council) – certifikácia trvalo udržateľného rybolovu
  • ASC certifikát (Aquaculture Stewardship Council) – certifikácia zodpovedného chovu morských rýb
  • FIPs (Fishery Improvement Projects / Projekty na zlepšenie rybolovu)
  • AIPs (Aquaculture Improvement Projects / Projekty na zlepšenie akvakultúry)
  • RFMOs (Regional Fisheries Management Organizations / Regionálna organizácia pre riadenie rybolovu)
   
---------------------------------
 
RIO MARE
Rio Mare je značka Bolton Food, potravinárskej divízie spoločnosti Bolton Group. Poslaním spoločnosti Rio Mare bolo vždy hľadanie a dosiahnutie excelencie na všetkých úrovniach: vo výbere surovín, v prísnych kontrolách kvality v celom dodávateľskom reťazci, v neustálej komunikácii s koncovým spotrebiteľom, a to jasným, transparentným a efektívnym spôsobom. Rio Mare neustále inovuje svoje produkty, svoju ponuku prispôsobuje dopytu na trhu, a tak ju rozširuje o rad chutných, zdravých a ľahko použiteľných produktov. Od roku 2011 Rio Mare propaguje a komunikuje svoj záväzok udržateľného rozvoja prostredníctvom prijímania udržateľných rybolovných postupov a dodržovania ľudských práv v celom dodávateľskom reťazci s cieľom zlepšiť zdravie oceánov.
Viac informácií na https://www.riomare.sk/spolocne-pre-oceany/, https://qualitaresponsabile.it/ 
 
 
BOLTON GROUP
Spoločnosť Bolton Group už 70 rokov vyrába a distribuuje širokú škálu vysoko kvalitného spotrebného zbožia. Spoločnosť pôsobí v 146 krajinách a pyšní sa portfóliom prestížnych značiek, vrátane 50 radov potravín, domácej starostlivosti, lepidiel, osobnej starostlivosti a kozmetiky v 146 krajinách, ktoré sú distribuované v supermarketoch, parfumériách a predajniach pre majstrov. Spoločnosť zamestnáva 11 000 ľudí v 59 divíziách, 15 závodoch a na 16 rybárskych plavidlách po celom svete, ktoré s vášňou dodávajú vysoko kvalitné produkty spĺňajúce potreby dnešných spotrebiteľov. Spoločnosť Bolton Group pevne verí v sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Vďaka svojmu programu „We Care“ („My sa staráme“) sa zaväzuje pracovať s rešpektom ku zdrojom planéty tým, že prispieva k udržateľnejšiemu rozvoju, aby chránila budúce generácie.
 
WWF
WWF je nezávislá organizácia na ochranu prírody s viac než 30 miliónmi priaznivcov a globálnou sieťou, ktorá je aktívna prostredníctvom miestneho vedenia v takmer 100 krajinách. Poslaním je zastaviť degradáciu prírodného prostredia planéty a budovať budúcnosť, v ktorej žijú ľudia v súlade s prírodou, a to zachovaním svetovej biologickej rozmanitosti, zabezpečením udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov a podporu znižovania znečistenia a nehospodárnej spotreby.
Viac informácií na https://wwf.panda.org/wwf_news/

Spolupráca s WWF a Bolton Food je umožnená aj vďaka finančnej pomoci projektu WWF Slovensko: „Projekt ‘Zelená pre biznis’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
Tuniak
© Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF Enlarge
Logo ACF
Logo ACF
© ACF Enlarge