WWF Slovensko protestuje proti ďalšiemu drancovaniu lesovPosted on 02 October 2018
Dokáže Slovensko ochrániť svoje pralesy?
© Pavol Polak / WWF Slovakia
WWF Slovensko varuje pred ďalším drancovaním lesov a je proti udeľovaniu výnimiek v prísne chránených územiach. Štátna ochrana prírody SR v piatok 28. 9. 2018 upozornila, že dostala desiatky žiadostí o výnimky na ťažbu v chránených územiach, vrátane najvzácnejších národných prírodných rezervácií s 5. stupňom ochrany. Celkovo by sa malo vyťažiť 17-tisíc nákladných áut dreva, čo ŠOP SR označila za frontálny útok na naše najvzácnejšie lokality.“ Celé stanovisko ŠOP SR.
 
Hromadné žiadosti o výnimky na ťažbu sú ďalším dôkazom toho, že na  Slovensku pri súčasnej legislatíve nie je pred ťažbou dostatočne ochránené žiadne chránené územie, ani len národné prírodné rezervácie. Dokedy ešte kvôli nedôslednej legislatíve budeme prichádzať o naše najvzácnejšie lesy?!
 
Vyzývame kompetentných, aby sa bezzásahovosť v prísne chránených územiach bez možnosti výnimiek stala súčasťou slovenských zákonov - nového Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý práve pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR a  novely Zákona o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ten je aktuálne v pripomienkovom konaní. Absolútna bezzásahovosť v prípade pralesov  je jednou zo zásadných pripomienok, ktorú k novele zákona vzniesli WWF Slovensko spolu s partnermi.
 
„Zachovanie bezzásahových území v chránených lokalitách je kľúčové pre zachovanie posledných vzácnych a prirodzených lesov a  druhov, ktoré sú na tieto ekosystémy naviazané. Výrub najvzácnejších lesov a ubúdanie chránených území bez ľudských zásahov má za následok vymieranie unikátnych druhov ako  hlucháň hôrny, ktorý bol kedysi symbolom našich hôr,“ povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
Lesy SR, š. p. deklarovali pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (21. marca 2018), že  „sú si vedomí svojej spoločenskej zodpovednosti, majú záujem na zachovaní prírodných hodnôt pre ďalšie generácie...“. Podľa informácií PRALES, o.z., ktoré je účastníkom viacerých konaní, sa žiadosti o výnimky týkajú i národných prírodných rezervácií, na ktorých území sa nachádzajú pralesy. Apelujeme preto na prísľub Lesov SR, ich prejavenú vôľu chrániť najvzácnejšie lesy a veríme, že prehodnotia žiadosti o ťažbu v národných prírodných rezerváciách.
 
Rozsah ťažby v slovenských lesoch neustále narastá, ročne sa u nás vyťaží asi 9,5 mil. m3 dreva, pričom za posledné dve dekády sa objem zdvojnásobil. V roku 2016 bol objem náhodnej (kalamitnej) ťažby 50,3 % z celkovej ťažby dreva. V  národných parkoch sme medzi rokmi 2000-2016 prišli  o 12,2% lesov a v 5. stupni ochrany napriek deklarovanej bezzásahovosti v priemere  o 5,5 % lesa.