Vodný koridor Dunaj - Odra – Labe: 18 organizácií varuje pred deštrukciou riečnej krajiny | WWF

Vodný koridor Dunaj - Odra – Labe: 18 organizácií varuje pred deštrukciou riečnej krajinyPosted on 17 March 2020
Porta Bohemica
© Petr Zewlakk Vrabec
Osemnásť mimovládnych organizácií z Nemecka, Poľska, Slovenska, Českej republiky a Rakúska adresovali spoločný list Komisárovi EÚ pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi a Komisárke EÚ pre dopravu Adine Văleanovej. Varujú pred plánom poľskej a českej vlády vybudovať vodný koridor Dunaj - Odra – Labe.

Projekt, v hodnote minimálne 23 miliárd EUR, zásadne porušuje smernice EÚ o ochrane životného prostredia a musí byť zastavený,” konštatujú organizácie. Tento plán sa podľa nich nesmie stať súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), čo by umožnilo jeho financovanie z EÚ fondov.*

Na vybudovanie spojenia z Čierneho mora do Severného a Baltického mora, by bolo treba vybudovať umelé vodné cesty dlhé niekoľko stoviek kilometrov. Kvôli prekonaniu nadmorskej výšky by vzniklo na riekach asi 70 bariér a ráta sa dokonca s výstavbou tunelov.

Tento projekt, hoci znie absurdne, je neustále pretláčaný zo strany poľskej a českej vlády. Ráta sa napríklad s vybudovaním bariéry pri Děčíne blízko nemecko-českých hraníc. Z dôvodu extrémne nízkej hladiny vody v Labe by jeho výstavba nepriniesla žiadny úžitok nákladnej doprave, na druhej strane by došlo k devastácii cenných riečnych biotopov,” hovorí Olaf Bandt, predseda BUND (Priatelia Zeme, Nemecko).

Podľa signatárov navrhovaný projekt nielenže poškodí životné prostredie, ale ani nesplní cieľ,  ktorým je vytvorenie vodnej cesty medzi morami. Preprava nákladnými loďami je nepravdepodobná - bola by príliš komplikovaná a trvala by veľmi dlho.  

Kvôli výstavbe vodnej cesty by rieky Odra a Labe museli prejsť výraznými úpravami a vyrástli by na nich desiatky bariér. Okrem týchto riek plní významnú rolu v projekte aj slovenský úsek rieky Morava. Kanál je plánovaný v území, ktoré je zaradené do Zoznamu mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru. Dôsledky pre okolitú riečnu krajinu by boli devastačné,“ vysvetľuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.


Rieka Morava, Foto: Miroslav Očadlík

Vzácne biotopy a rastlinné i živočíšne druhy typické pre nížinné rieky by vymizli. Výstavba nie je zlučiteľná s právnymi predpismi EÚ ako je Rámcová smernica o vode, smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Už dnes nie je v dobrom stave viac ako 60 percent európskych vôd a vodný koridor by situáciu výrazne zhoršil.
Organizácie upozorňujú, že i vzhľadom na čoraz častejšie dlhotrvajúce nízke vodné stavy sú spomínané rieky na mnohých úsekoch väčšinu roka nesplavné. Vodný koridor by tak zhltol miliardy eur, spôsobil obrovské ekologické a hospodárske škody a napriek tomu by nepredstavoval dostatočnú alternatívu pre nákladnú dopravu. Alternatívou pre prepravu tovarov je dnes okrem železničnej dopravy aj vodné prepojenie vytvorené v minulosti: prieplav Rýn - Mohan - Dunaj.

*EÚ v súčasnosti reviduje usmernenia a súvisiace nariadenia týkajúce sa transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Účelom TEN-T je poskytnúť všeobecný rámec pre rozvoj dopravných sietí. Ak by sa súčasťou TEN-T stal i vodný kanál Dunaj – Odra- Labe, členské štáty môžu požiadať o financovanie EÚ.

Organizácie, ktoré podpísali list:

Friends of the Earth Germany (BUND, Priatelia Zeme, Nemecko)
WWF Austria (WWF – Svetový fond na ochranu prírody,  Rakúsko)
WWF Central and Eastern Europe (WWF Stredná a Východná Európa)
WWF Germany (WWF Nemecko)
WWF Poland (WWF Poľsko)
WWF Slovakia (WWF Slovensko)
OTOP/ BirdLife, Poľsko
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (EKO-UNIA, Poľsko)
German League for Nature and Environment (DNR, Nemecká liga pre prírodu a životné prostredie, Nemecko)
Save the Rivers Coalition (KRR, Koalícia za záchranu riek, Poľsko)
Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU, Nemecko)
Arnika, Česko
Deti Země, Česko
Síť ekologických poraden, Česko
Czech and Slovak Traffic Club
Společnosť pro ekologickou stabilitu krajiny, Česko
Zelený kruh – Asociace ekologických organizaci, Česko
Český svaz ochráncu prírody, Česko
Porta Bohemica
© Petr Zewlakk Vrabec Enlarge