| WWF


 
	© Tomas Hulik / WWF

LIFE EUROLARGECARNIVORES – Zlepšenie spolunažívania človeka a veľkých šeliem v Európe prostredníctvom komunikácie a cezhraničnej spolupráce

Na viaceré miesta v Európe sa v posledných rokoch vrátili veľké šelmy. Ich návrat má nielen ekologické dôsledky, ale aj sociálny a ekonomický dopad na niektoré záujmové skupiny, u ktorých vyvoláva napätie a vznik problémov. Väčšina konfliktov pritom vyplýva z nedostatočnej komunikácie medzi ochranármi, záujmovými skupinami,  autoritami, i verejnosťou. Z dlhodobého hľadiska je práve nedostatočná komunikácia prekážkou v harmonickom spolunažívaní človeka a veľkých šeliem.

WWF z 13 Európskych krajín sa rozhodla v spolupráci aj s ďalšími partnermi realizovať spoločný projekt, ktorý by umožnil šírenie ako aj výmenu informácií a prispel by k zlepšeniu komunikácie medzi zainteresovanými skupinami a to tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Aktivity spojené s ochranou veľkých šeliem nie sú v jednotlivých krajinách Európy spoločne koordinované a komunikácia medzi autoritami na medzinárodnej úrovni je nedostatočná. Pritom práve cezhraničná spolupráca zohráva kľúčovú úlohu pri manažmente populácií veľkých šeliem. Z 33 európskych populácií veľkých šeliem sa len 4 vyskytujú v rámci jednej krajiny. Až 88% populácií je rozšírených vo viacerých krajinách, pričom niektoré boli zaznamenané dokonca až v ôsmich členských štátoch EÚ.
Tomáš Hulík / WWF Slovensko
Zaviesť v Európe manažment veľkých šeliem ako aj ich ochranu na populačnej úrovni nebude vôbec jednoduché, keďže medzi jednotlivými krajinami sú miestami veľmi výrazné rozdiely v legislatíve, socio-ekonomických podmienkach, v prístupoch v manažmente, v statuse ochrany, v rozdielnej akceptácii veľkých šeliem a pod.

Cieľom projektu EUROLARGECARNIVORES je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti ochrany a manažmente veľkých šeliem v Európe na populačnej úrovni. Aktivity projektu sú zamerané na posilnenie povedomia autorít na lokálnej i národnej úrovni, aktívne zapojenie kľúčových zainteresovaných skupín a rozvinutie cezhraničnej interdisciplinárnej spolupráce prostredníctvom komunikačných nástrojov prispôsobených na geografické a kultúrne podmienky. Aktivity majú prispieť k porozumeniu záujmových skupín stratégiám populačne orientovanej ochrany veľkých šeliem. Projekt má okrem iného zabezpečiť aj výmenu skúseností medzi jednotlivými krajinami a medzi dotknutými záujmovými skupinami a to napr. v oblasti ochrany hospodárskych zvierat, či v koncepte turizmu a pod. Jedným z výstupov je aj príručka na efektívnu ochranu hospodárskych zvierat.

Projekt má okrem zberu dát, informácií, príkladov dobrej praxe a realizovaných projektov priniesť komplexný prehľad EU vedomostí k danej téme. Jedným z cieľov je aj zriadenie a podpora celoeurópskych sietí a vytvorenie EU výmennej platformy pre expertov na veľké šelmy, záujmové skupiny a širšiu verejnosť.
 

VEĽKÉ ŠELMY

Veľké šelmy
EUROLARGECARNIVORES
  

Partneri projektu

Pyreneje
WWF Španielsko
WWF Portugalsko
Alpy
WWF Francúzsko
WWF Rakúsko,
WWF Švajčiarsko
Eliante (Italy)
WWF Adria
Karpaty
WWF Rumunsko
WWF Hungary
WWF Danube-Carpathian Programme
Centrálna Európa
WWF Nemecko
WWF Poľsko
Elmauer Inštitút
Forstliche Versuchstanstal (FVA) Baden-Württemberg
Fenoškandinávia
WWF Nórsko
WWF Fínsko