| WWF


 
	© Tomas Hulik / WWF

TRANSGREEN: Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne dobudovávajú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia. Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.
Tomas Hulik / WWF
Projekt TRANSGREEN združuje organizácie priamo zapojené do tvorby plánov veľkej infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy a inštitúcie ochrany prírody (napr. na Slovensku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Štátna ochrana prírody SR), výskumné centrá, medzinárodné a národné environmentálne organizácie. Projektoví partneri majú skúsenosti, kapacitu a ambíciu navrhúť riešenia a konktrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. Tie by mali zaisťovať bezpečnú migráciu druhov zveri, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu diaľkových komunikácií: veľké šelmy (medveď, vlk a rys) a niektoré druhy bylinožravcov.
 Národný park Poľana - Popp & Hackner / WWF
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia, pre ktoré sa navrhú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce – Beskydy (Česká republika), Košice – Miškolc (Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko),  Curtici (Radna) – diaľnica Deva (Rumunsko).

V rámci projektu sa tiež vypracuje všeobecný súbor opratrení a pravidiel týkajúcich sa integrovaného plánovania dopravných projektov, ktorý sa bude dať využiť a aplikovať v rámci celého Karpatského regiónu.
Poloniny - Tomas Hulik / WWF
 
	© Danube Transnational Programme
Danube Transnational Programme
© Danube Transnational Programme

Pridružení partneri

Česká republika
Ministerstvo životního prostředí ČR

Maďarsko 
National Infrastructure Developing Private Company Ltd.

Poľsko
Ministerstvo výstavby

Rakúsko
Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií

Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo dopravy

Slovinsko
Ministerstvo výstavby

Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov
Transkarpatská regionálna správa

Finančná podpora

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (ERDF, IPA) prostredníctvom programu Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Program financuje projekty zamerané na zlepšenie verejných politík a inštitucionálnej spolupráce realizované v medzinárodných partnerstvách. Priorita 3 – Zlepšenie konektivity a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu.