© WWF Slovakia

Lesy plnia významnú úlohu v boji s klimatickou zmenou.

Pomáhajú zadržiavať vodu v krajine, spomaľujú otepľovanie krajiny v čase najväčších horúčav a sú miestom, kde si radi chodíme oddýchnuť. 

Napriek tomu lesy patria k najviac ohrozeným ekosystémom našej planéty. Podľa Správy o stave lesov (FAO, 2020) svet od roku 1990 stratil 420 miliónov hektárov lesa, pričom takmer polovica svetových lesov zmizla vplyvom činnosti človeka.   

Pomôcť lesom môže každý z nás

BUĎTE UVEDOMELÝMI SPOTREBITEĽMI
a vyberajte si produkty z dreva či z papiera s logom FSC.

BUĎTE ZODPOVEDNOU FIRMOU
a používajte papier a výrobky s logom FSC. 

AK PRACUJETE S DREVOM, POŽIADAJTE O FSC CERTIFIKÁT
a pridajte sa k lesným správcom, ktorí hospodária zodpovedne.  
 

© Liudmyla Slominska / WWF-Ukraine
© WWF Slovakia

Značka FSC (Forest Stewardship Council) zaručuje, že na výrobu produktov bolo použité drevo, ktoré nebolo vyťažené nelegálne a ktoré pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Hospodárenie v lesoch podľa princípov FSC musí byť trvalo udržateľné nielen z hľadiska environmentálneho, ale aj ekonomického a sociálneho.

V lesoch nesmie dochádzať k nadmernej ťažbe, vzácne lesy, ako napr. pralesy musia byť chránené, nesmie dochádzať k znehodnoteniu vzácnych území, ale ani vody, pôdy či iných environmentálnych hodnôt.

Rovnako nesmie v lesoch s FSC certifikátom dochádzať k zneužívaniu práv pracovníkov, ohrozeniu ich zdravia a bezpečnosti.
 

© WWF Slovensko

HĽADAJTE LOGO FSC
Na dreve a výrobkoch z dreva môžete nájsť logo FSC v troch variantoch. 

FSC 100%
Nájdete ho na výrobkoch vyrobených výhradne z dreva a papiera z udržateľne obhospodarovaných lesov podľa pravidiel FSC.

FSC 100%


FSC MIX
Takto označené výrobky obsahujú drevo z FSC certifikovaných lesov a/alebo z recyklovaného dreva a/alebo z tzv. kontrolovaného dreva. To je drevo, ktoré ešte nemá FSC certifikát, no spĺňa jeho štandardy -  bolo vyťažené legálne, pri ťažbe sa dbalo na práva obyvateľov aj lesníkov a ochranu ekologicky cenných lesov. FSC RECYCLED
Logo označuje výrobky výhradne z recyklovaného dreva alebo papiera.

FSC je nezávislá organizácia, ktorá vytvára štandardy pre udržateľné hospodárenie v lesoch a prostredníctvom nezávislých audítorov zabezpečuje certifikovanie a kontrolu dodržiavania týchto štandardov.

Ak vlastník lesa prešiel certifikáciou a používa logo FSC znamená to, že les je obhospodarovaný zodpovedne v súlade so štandardmi FSC.

Ak používa logo FSC výrobca či sieť predajní, znamená to, že certifikáciou prešiel celý reťazec od výroby po predaj a v celom procese je používané FSC drevo.

Na Slovensku má certifikát FSC asi 10 % lesov. Súčasná vláda sa zaviazala v štátnych lesov podporovať certifikáciu FSC. Za posledné štyri roky sa rozloha certifikovaných lesov u nás zdvojnásobila, v roku 2022 predstavovala 328-tisíc ha.   

Podiel FSC lesov na Slovensku môže zvýšiť dopyt firiem a zákazníkov. Pridajte sa k zodpovedným firmám a spotrebiteľom. Hľadajte pri nákupe spotrebného tovaru do domácnosti či firmy výrobky z logom FSC. A ak používate pri výrobe drevo, uchádzajte sa o certifikát FSC. Na Slovensku je dnes platných 17 certifikátov pre lesných hopodárov a 204 certifikátov spracovateľského reťazca.  

FSCHospodárenie podľa FSC stojí na 10 medzinárodných princípoch a 70 upresňujúcich kritériách, ktoré pripravila medzinárodná organizácia FSC.

Medzi kľúčové princípy patrí:

  • rešpektovanie národných a medzinárodných zákonov a dohovorov,

  • zohľadňovanie a zvyšovanie dlhodobého sociálneho a ekonomického štandardu zamestnancov a miestnych obyvateľov,

  • zachovanie ekologických princípov ako ochrana biodiverzity,

  • nepoškodzovanie vody, pôdy a vzácnych ekosystémov,

  • ochrana lesov s vysokou hodnotou, čo sú v SR napr. pralesy alebo vzácne tisové lesy, ktoré sa s nášho územia strácajú,

  • životaschopný hospodársky plán a stály monitoring hospodárskych cieľov, ako aj environmentálnych dopadov a stavu lesa.

FSC je pre vlastníkov lesa prestížnym ocenením, ktoré im môže pomôcť pri získavaní nových odberateľov. Vlastníkom môže priniesť i zvýhodnené postavenie na trhu s drevom – napr. prednostný odber či vyššie výkupné ceny. 

Pri certifikácii posudzujú hospodárenie na konkrétnom lesnom majetku audítori, pričom overujú zhodu s medzinárodne platnými kritériami FSC prispôsobenými na miestne podmienky. Certifikát má platnosť päť rokov a aj počas nich prebieha každý rok „dohľadový audit“. Po piatich rokoch sa hodnotenie opakuje a rozhoduje sa o predĺžení certifikátu.  Zoznam audítorských firiem. 

Hľadajte na výrobkoch z dreva a papiera logo FSC. Na trhu sú už desaťtisíce druhov výrobkov, napr. domáci a záhradný nábytok, násady na náradie, dosky, schody, parkety, podlahy, hračky, kancelársky či hygienický papier, obaly na nápoje a potraviny a mnoho ďalších. Aj niektoré slovenské vydavateľstvá začínajú tlačiť knihy na FSC papieri.

Logo FSC je zárukou, že nákupom neprispievame k devastácii lesov či pralesov ani nepodporujeme nezákonnú ťažbu dreva.

Splnenie štandardov FSC kontrolujú audítori, ktorí vykonávajú i priebežné kontroly. Silný nástroj na kontrolu hospodárenia v lesoch však certifikáciou FSC dostáva aj verejnosť.

Lesný majetok s certifikátom FSC musí mať vytvorený systém riešenia podnetov od tretích strán – od občanov, mimovládnych organizácií či iných združení. Ak napr. po ťažbe zostane v lese rozbitá lesná cesta, podľa FSC pravidiel by ju mal hospodár opraviť. Ak to neurobí a obrátia sa na neho občania, musí sa s podnetom vysporiadať a vysvetliť kedy cestu opraví, alebo aké iné opatrenia prijme.

© ACF


Projekt "Zelená pre biznis" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.