© WWF Banner Reindeer
Narastajúce globálne požiadavky na zdroje potravy, vodu, energiu a priestor spôsobujú zvýšený tlak na unikátne biotopy a ohrozené druhy živočíchov a rastlín v celej Európskej únii.
Je veľmi dôležité, aby existovali silné európske zákony, ktoré dôslednou implementáciou zaručia zachovanie európskeho prírodného dedičstva.

Súčasný právny rámec ochrany prírody (Smernica o druhoch, Smernica o biotopoch) pomohol zlepšiť stav ochrany mnohých biotopov a druhov v celej Európe. Dôkazom je návrat ohrozených druhov živočíchov ako vydra, bobor, vlk a medveď najmä v západnej Európe. Európske zákony sú vo vzťahu k ochrane živočíchov, rastlín a biotopov považované za najsilnejšie na svete a Natura 2000 za najväčšiu sústavu chránených území. Natura 2000 pokrýva viac ako 18% pevniny EÚ a približne 4% rozlohy mora. Na Slovensku územia Natura 2000 zaberajú 29% územia.WWF v súčasnosti vedie celoeurópsku kampaň s názvom Keep Nature Alive, ktorej cieľom je zachovať existujúcu európsku legislatívu, nakoľko Európska komisia preveruje, či nie je potrebné legislatívu zmeniť. Pokiaľ by došlo k zmene legislatívy predpokladá sa najmenej trojročný legislatívny boj s minimálnymi výsledkami a vyčerpaním obrovského množstva finančných prostriedkov a administratívnych kapacít.Kampaň je súčasťou iniciatívy Nature Alert (hastag #NatureAlert), ktorú spoločne podporujú viaceré európske organizácie (BirdLife, EEB, Priatelia Zeme). Vďaka kampani sa na jar 2015 viac ako 520.000 ľudí z celej Európy zapojilo do zatiaľ najväčšej verejnej konzultácie v histórii Európskej únie a vyjadrilo svoju podporu súčasným zákonom v ochrane prírody. O ďalšom osude existujúcej legislatívy sa definitívne rozhodne na zasadnutí ministrov životného prostredia EÚ v júni 2016.
 
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO