#ProtectWater


Vodu potrebuje k životu každý z nás. Bez zdravých riek, jazier a mokradí by sme ju však nemali.

Naše vodné zdroje sú chránené európskymi právnymi predpismi. V súčasnosti sa mnohé členské štáty EÚ snažia oslabiť Rámcovú smernicu o vode. Je dôležité, aby sme im v tom zabránili.
 
Európska komisia spustila proces verejnej konzultácie. Pre nás je to jediná príležitosť, kedy môžeme povedať, že právne predpisy sú dobré, je však nevyhnutné lepšie ich využívať v praxi.

Pripravili sme za Vás odpoveď adresovanú Európskej komisii, ktorá pomôže tento dobrý predpis zachovať. Na jej odoslanie stačí vyplniť osobné údaje a kliknúť na “PRIDAJ SA”.


Podľa najnovších údajov až 60% európskych riek, potokov, jazier a mokradí nie je v dobrom stave. Za posledné desaťročia sme ich zničili, znečistili a nezodpovedne využívali.

Pokiaľ by sme v tomto trende pokračovali, ovplyvnilo by to všetko okolo nás – od drobností v každodennom živote, ktoré považujeme za samozrejmosť až po celkové fungovanie ekonomiky. Ovplyvní to prírodu a všetky druhy, ktoré potrebujú vodné prostredie na svoje prežitie. 

Európska smernica na ochranu vôd zabezpečuje vodným zdrojom ochranu, avšak členské štáty sa ju v súčasnosti pokúšajú oslabiť. 

MUSÍME KONAŤ: Odkáž Európskej komisii, aby zachovala silný právny predpis!

Je ťažké nájsť vinníka. Každý členský štát však nesie zodpovednosť za to, že umožňuje využívať rieky, jazerá a mokrade spôsobmi, ktoré ich znehodnocujú. Napríklad priehrady a bariéry na tokoch poškodzujú prirodzený tok riek a mnohým rybám bránia pri reproducii. Nevhodné opatrenia v poľnohospodárstve zase spôsobujú znečistenie a nadmerné využívanie vodných zdrojov.  

Členské štáty sa dohodli zastaviť drancovanie vodných zdrojov prostredníctvom Rámcovej smernice o vode – svoje  sľuby ale nedodržali. Teraz chcú navyše tento dobrý predpis oslabiť. 

MUSÍME KONAŤ: Odkáž Európskej komisii, aby zachovala silný právny predpis!

Bez silných právnych predpisov sa ťažko menia veci k lepšiemu. V Európe však už máme dobrý predpis, ktorý chráni rieky, jazerá i podzemné vody. Je ním Rámcová smernica o vode, ktorej cieľom je okrem iného obnoviť vodné toky, ktoré nie sú v dobrom stave najneskôr do roku 2027.

Mnohé členské štáty EÚ sa snažia smernicu oslabiť. To by však malo vážny dopad na naše rieky, jazerá, mokrade, a všetko, čo od nich závisí.

MUSÍME KONAŤ: Odkáž Európskej komisii, aby zachovala silný právny predpis!

Svet bez prírody?

Podľa Správy o stave planéty 2018 patria sladkovodné ekosystémy k najohrozenejším na Zemi. Početnosť sladkovodných druhov od roku 1970 poklesla až o 83 %.

Situácia v Európe nie je lepšia. Na Slovensku je ohrozených až 70 % druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

Príroda vie pomerne rýchlo regenerovať, musíme jej však dať šancu. Teraz jednu máme. Povedz NIE svetu bez zdravej prírody! Vyplň svoje meno a odkáž Európskej komisii, aby zachovala silný právny predpis, ktorý chráni naše vody. 

Svet bez piva?

Na výrobu tvojho obľúbeného piva je potrebných množstvo prísad, avšak celý proces začína pri kvalitnej vode. V Európe sa však kvalita vodných zdrojov alarmujúco zhoršuje. 

Rieky, jazerá, mokrade i podzemné vody chráni smernica EÚ na ochranu vôd. Tá zabezpečuje ochranu vodných zdrojov a ukladá členským štátom povinnosť obnoviť poškodené vodné toky do roku 2027.

Mnohé členské štáty EÚ sa snažia smernicu oslabiť. Je dôležité, aby sme spoločne túto snahu zastavili! Odkáž Európskej komisii, aby zachovala silný právny predpis!

Prispej k tomu, aby SUCHÉ, ŠPINAVÉ, alebo LUXUSNÉ PIVO zostali len výplodmi našej fantázie.