Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemíchPosted on 09 September 2019
Titulná strana: Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích
Titulná strana: Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích
© WWF Slovakia

Príručka tvorí ucelený materiál zameraný na minimalizáciu negatívnych dopadov dopravnej infraštruktúry a cestnej premávky na voľne žijúce živočíchy v karpatskom regióne. Poskytuje prehľad informácií o vplyve dopravnej infraštruktúry na prírodu, opisuje nároky rôznych živočíšnych skupín na priechodnosť infraštruktúry, zaoberá sa ochranou ekologickej konektivity v rámci prípravy a plánovania líniovej dopravnej infraštruktúry a jej začlenenia do okolitej krajiny. Pozornosť je venovaná aj priechodom pre faunu a iným technickým riešeniam, ekologickým kompenzáciám a monitoringu vplivu dopravy na prírody. 

 

Príručka môže byť použitá na všetkých úrovniach udržateľného rozvoja líniovej dopravnej infraštruktúry – od fázy plánovania a prípravy projektu, cez výstavbu až po prevádzkovanie a údržbu. Príručka je určená odborníkom z oblasti dopravy, životného prostredia, ochrany prírody, rozhodovacím orgánom tak v odbore dopravy ako aj životného prostredia a pod.