© Wild Wonders of Europe Konrad Wothe / WWF

WWF na Slovensku

WWF na Slovensku prispieva k poslaniu WWF Stredná a Východná Európa (WWF-CEE).
Našim cieľom je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu prosperity, trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt WWF Stredná a Východná Európa (WWF Central and Eastern Europe), ktorá je „Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe).

WWF-CEE pôsobí na Slovensku od marca 2014. Do apríla 2019 sa WWF-CEE volalo WWF Dunajsko-karpatský program. Naše aktivity zameriavame na podporu efektívnej starostlivosti o chránení územia, povodia riek, a dlhodobo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, napr. rozumné hospodárenie v lesoch a poľnohospodárstve.

Zabezpečujeme odbornú činnosť, prispievame k popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ochrany prírody, spolupracujeme s expertnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.

Usilujeme sa o maximalizovanie príležitostí a minimalizovanie hrozieb, ktoré prináša trhová ekonomika prírodnému prostrediu tým, že hľadáme dlhodobo fungujúce riešenia. Riešenie problematiky klimatických zmien považujeme za najväčšiu výzvu dnešného sveta. 

Princípy našej práce
  • Snažíme sa o to, aby naša práca bola osobná, profesionálna, dôveryhodná, zodpovedná, efektívna, inovatívna a kreatívna.
  • Využívame vedecky overené informácie a usilujeme sa o ich kritické zhodnocovanie.
  • Staviame na spolupráci a dialógu, ale vieme byť neústupní, ak je to nevyhnutné.
  • Rešpektujeme miestne komunity a ich potreby a pomáhame im v určovaní priorít v oblasti ochrany prostredia.
  • Chceme sa učiť, zlepšovať a stavať na partnerstvách. Sme globálni, multi-kultúrni, nestranícki a nezávislí.
  • A najmä chceme ponúkať riešenia.
     

 

NÁŠ TÍM - KONTAKTY

Náš tím
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO