© Tomas Hulik / WWF

TRANSGREEN: Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne dobudovávajú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia. Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.
Tomas Hulik / WWF
Projekt TRANSGREEN združuje organizácie priamo zapojené do tvorby plánov veľkej infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy a inštitúcie ochrany prírody (napr. na Slovensku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Štátna ochrana prírody SR), výskumné centrá, medzinárodné a národné environmentálne organizácie. Projektoví partneri majú skúsenosti, kapacitu a ambíciu navrhúť riešenia a konktrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. Tie by mali zaisťovať bezpečnú migráciu druhov zveri, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu diaľkových komunikácií: veľké šelmy (medveď, vlk a rys) a niektoré druhy bylinožravcov.
 Národný park Poľana - Popp & Hackner / WWF
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia, pre ktoré sa navrhú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce – Beskydy (Česká republika), Košice – Miškolc (Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko),  Curtici (Radna) – diaľnica Deva (Rumunsko).

V rámci projektu sa tiež vypracuje všeobecný súbor opatrení a pravidiel týkajúcich sa integrovaného plánovania dopravných projektov, ktorý sa bude dať využiť a aplikovať v rámci celého Karpatského regiónu.
Poloniny - Tomas Hulik / WWF

Viaduct (c) Ivo Dostál
 
 
 
© Danube Transnational Programme
Danube Transnational Programme
© Danube Transnational Programme

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

Prezentácie zo seminárov
-  k pilotnému územiu Kysuce - Beskydy - 30.05.2017, Varín
-  k pilotnému územiu Slovenský Kras (časť projektového územia Miskolc-Kosice-Uzhorod) - 15.06.2017, Brzotín 


TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody    
Hildegard Meyer, Miroslava Plassmann
WWF International DCP
Biodiverzita a doprava v Karpatoch – Ako vyriešiť problém medzi zelenou a sivou infraštruktúrou    
Václav Hlaváč
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
AKK – Alpsko-karpatský koridor    
Milan Janák
WWF – DCP Slovensko
Pilotné územie Slovenský kras
Ľubica Hudáková
ŠOP SR, Správa NP Slovenský Kras
Biokoridory v okrese Rožňava z pohľadu ochrany prírody ako naliehavý problém
Milan Olekšák
ŠOP SR, Správa NP Slovenský Kras
 

Pridružení partneri

Česká republika
Ministerstvo životního prostředí ČR
Maďarsko 
National Infrastructure Developing Private Company Ltd.
Poľsko
Ministerstvo výstavby
Rakúsko
Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií
Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo dopravy
Slovinsko
Ministerstvo výstavby
Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov
Transkarpatská regionálna správa

Finančná podpora

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (ERDF, IPA) prostredníctvom programu Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Program financuje projekty zamerané na zlepšenie verejných politík a inštitucionálnej spolupráce realizované v medzinárodných partnerstvách. Priorita 3 – Zlepšenie konektivity a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu.