© WWF Slovakia


 

Vaše 2 % z dane pomôžu chrániť prírodu!


Darovaním svojich 2% nám pomôžete v úsilí chrániť vzácne pôvodné slovenské lesy, prinavrátiť život do našich riek a zlepšiť životné podmienky našich veľkých šeliem. Stanete sa súčasťou našej každodennej práce.  

© WWF
© WWF
© WWF Slovakia

 

Údaje potrebné k darovaniu 2 % pre WWF Slovensko:


Názov: WWF Slovensko

Sídlo: Medená 5, 811 02 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52204430 

 

© WWF

Zvolte si záložku podľa toho či ste 

a) Zamestnanec
b) Fyzická osoba
c) Právnická osoba

Nájdete v nej všetky potrebné informácie ako aj dokumenty na stiahnutie.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020.

​1. V termíne do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnite, že máte záujem o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.  

2. Zamestnávateľ vám vykoná ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

3. Z potvrdenia vypočítate 2% resp. 3% z vašej zaplatenej dane a zistíte dátum úhrady dane. Ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín máte nárok poukázať v prospech WWF Slovensko 2% dane a v prípade, že ste dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, máte nárok poukázať 3% dane. Dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať pre akúkoľvek organizáciu.

4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane, kde sú vyplnené údaje o WWF Slovensko. Do vyhlásenia doplňte údaje o daňovníkovi, zaplatená daň, 2% resp. 3% z vašej zaplatenej dane a dátum úhrady dane.

5. Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.04. na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.

6. Poukázanie 2% (resp. 3%) dane z príjmov je anonymné. Ak si však prajete, aby sme sa o vašej podpore dozvedeli, zaškrtnite vo Vyhlásení o poukázaní dane kolónku „súhlasím so zaslaním údajov. 


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na kmikusova@wwfsk.org.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne.

1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade, že máte potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, máte nárok poukázať 3% dane v prospech WWF Slovensko. Suma nesmie byť nižšia ako 3 €. Dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať pre akúkoľvek organizáciu.

2. Ak máte len príjmy zo závislej činnosti vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania TYP A, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a uhraďte daň z príjmov. Zvyčajne je to termín do 31.3. V tomto roku je možné požiadať o odloženie podania daňového priznania. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

4. Poukázanie 2% (resp. 3%) je anonymné. Ak si však prajete, aby sme sa o vašej podpore dozvedeli, zaškrtnite vo Vyhlásení o poukázaní dane kolónku „súhlasím so zaslaním údajov.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na kmikusova@wwfsk.org.

Postup krokov pre právnické osoby.

1. Vypočítajte si 1% (resp. 2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech WWF Slovensko. Vypočítané 1% (resp. 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť medzi maximálny počet 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú môže právnická osoba poukázať jednému prijímateľovi je 8 €.

2. Ak ste v minulom roku do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane nedarovali finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), máte nárok poukázať 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačte, že poukazujete 1% z dane. Ak ste v minulom roku do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane darovali finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), máte nárok poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označte, že poukazujete 2% z dane.

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 1% (resp. 2%) z dane z príjmov, uveďte v daňovom priznaní všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete poukázať podiel zaplatenej dane.

4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom výhradne elektronicky. Daňové priznanie odošlite v stanovenej lehote elektronicky (zvyčajne je to termín do 31.3) a uhraďte daň z príjmov. V tomto roku je možné požiadať o odklad podania daňového priznania.

5. Poukázanie 1% (resp. 2%) z dane je anonymné. Ak si však prajete, aby sme sa o vašej podpore dozvedeli, zaškrtnite vo Vyhlásení o poukázaní dane kolónku „súhlasím so zaslaním údajov.  


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na kmikusova@wwfsk.org.

© WWF