© Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF

Zelená pre biznis

Zelená pre biznis

Jeným s cieľov WWF je rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom s cieľom získať ich dlhodobú podporu a prispieť k zmene ich postoja k ochrane životného prostredia.
Jednou zo základných čŕt práce WWF na globálnej ako aj regionálnej úrovni je spolupráca s rôznymi záujmovými skupinami, vrátane súkromného sektora. WWF na Slovensku sa venuje ochrane lesov, vôd a veľkých šeliem.

Projekt Zelená pre biznis, podporený nadáciou Ekopolis v rámci programu Active Citizen Fund (ACF) umožní WWF Slovensko rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom, ktorá bola doteraz obmedzená nedostatkom interných kapacít organizácie. 


Deň Dunaja je podujatie pre verejnosť a rodiny s deťmi na ktorom WWF Slovensko každoročne participuje

Ciele spolupráce WWF Slovensko so súkromným sektorom

  • motivovať firmy k environmentálnej zodpovednosti (napr. podporiť odber dreva iba z lesov certifikovaných podľa FSC)
  • podporiť inovácie znižujúce dopad na životné prostredie (napr. znížiť spotrebu vody pri výrobnom procese)
  • zvyšovať povedomie a zapájanie klientov ako aj zamestnancov firiem do vybraných aktivít WWF Slovensko


WWF Slovensko vzdeláva deti a verejnosť na festivale Pohoda

Čo bude výsledkom projektu
  • stratégia spolupráce WWF Slovensko so súkromným sektorom
  • portfólio produktov pre zapojenie firiem do konrétnych aktivít ochrany prírody a životného prostredia
  • odporúčania pre „zelenú" firemnú politiku
  • program pre zapojenie zamestnancov firiem do aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia a zmene svojich návykov a postojov smerom k trvalej udržateľnosti
  • školenia tímu WWF Slovensko, ktoré zlepšia zručnosti a schopnosti a v oblasti komunikácie so súkromným sektorom a fundraisingu


Ekovýchovné aktivity pre rodičov s deťmi

Aktivity projektu budú realizované na základe spolupráce s WWF Nórsko, ktorá má dlhodobé skúsenosti a pomôžu WWF Slovensko pri napĺňaní cieľov projektu. 

Očakávame, že vďaka projektu naviaže WWF Slovensko spoluprácu s oslovenými firmami, ktorá bude pokračovať aj po jeho ukončení. 


WWF každoročne organizuje celosvetovú kampaň Hodina Zeme zameranú na zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia
 
Projekt "Zelená pre biznis" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Projekt Zelená pre biznis. 
© ACF
Projekt Zelená pre biznis.
© ACF
Logo 
© Ekopolis
Logo
© Ekopolis

KONTAKTY

Koordinátor projektu:
Zuzana Sedláková

Komunikácia a PR:
Helena Čárska

TLAČOVÉ SPRÁVY

WWF a Rio Mare Spoločne pre oceány
29.9.2020
Spolupráca WWF a Rio Mare


Globálne značky prijali výzvu proti ničeniu životného prostredia
14.10.2020 Spolupráca WWF a firmy Velux
Nie je spúšť ako spúšť! Podpor mladé umenie a zachráň vlka!
16.11.2020 
Spolupráca WWF SK s mladými umelcami

o.z. Päť a pol

KAMPAŇ

#venovanezajtrajsku Fotopasce na ochranu vlka dravého
V novembri 2020 bola realizovaná kampaň na darcovskom portáli StartLab: #venovanezajtrajsku FOTOPASCE NA OCHRANU VLKA DRAVÉHO. Kampaň sa uskutočnila v spolupráci s o.z. Päť & pól, ktoré sa zameriava na podporu súčasného umenia.

Cieľom kampane bolo vyzbierať finančné prostriedky na nákup fotopascí a odmenou prispievateľom boli diela mladých umelcov. Kampaň bola úspešná a podarilo sa vyzbierať 120% požadovanej sumy (4.808 Eur). 

Webová stránka kampane