© Tomas Hulik / WWF

​Obhospodarovanie lesov s prispôsobovaním sa zmenám klímy pre strednú a východnú Európu

 
Lesy v regióne strednej a východnej Európy predstavujú dôležitý prírodný zdroj a zásobáreň uhlíka. Ich význam sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši. A to nielen z dôvodu rastúceho dopytu po dreve (energetika, bioplasty, atď.), ale aj z pohľadu zvyšovania povedomia o význame rôznych ekosystémových služieb, ktorými lesy prispievajú k nášmu zdraviu a kvalite života. Hoci sú hospodárske a sociálne požiadavky niekedy v konflikte, schopnosť lesov poskytovať tieto služby v súčasnosti ohrozuje zmena klímy. Súčasné lesné hospodárstvo sa preto bude musieť zmene klímy prispôsobiť a pokúsiť sa zmierniť nepriaznivé účinky (ako je sucho, zvýšený odtok vody z krajiny, erózia pôdy atď.) a zvýšiť odolnosť lesných porastov.
 

Ciele projektu

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť obhospodarovanie lesov v strednej a východnej Európe podporou prechodu na klimaticky inteligentné lesníctvo v prospech ľudí a prírody. V rámci projektu sa otestujú a rozšíria inovatívne metódy obhospodarovania lesov, ktoré povedú k zvýšeniu ich odolnosti voči klimatickej zmene. 
 

Čiastkové ciele projektu

 • Zrevidovanie vybraných modelov lesného hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti využívané v regióne strednej a východnej Európy z pohľadu klimatickej zmeny.
 • Predstavenie využitia klimaticky inteligentných opatrení v lesnom hospodárstve na 3 vybraných pilotných lokalitách v strednej a východnej Európe (Bulharsko, Maďarsko a Slovensko).
 • Podporovanie začlenenia opatrení inteligentného lesného hospodárstva do príslušných dokumentov týkajúcich sa obhospodarovania lesov alebo ochrany prírody na miestnej a národnej úrovni (ako sú lesné hospodárske plány, plány starostlivosti o les), ako aj do programových dokumentov regionálnych fondov EÚ.
 • Zvyšovanie povedomia o klimaticky inteligentných metódach lesného hospodárstva medzi profesionálnymi lesníkmi a ďalšími profesijnými skupinami (vedci, ochranári) v regióne strednej a východnej Európy.
 • Zabezpečenie výmeny skúsenosti získaných v pilotných lokalitách a ich replikáciu v iných oblastiach regiónu strednej a východnej Európy, napr. na Ukrajine.
 • Získanie podpory verejnosti pre klimaticky inteligentné lesníctvo zvyšovaním povedomia o lesoch a klimatickej zmene.
 
© CLIMAFORCEELIFE
Logo projektu
© CLIMAFORCEELIFE
 
© European Comission
LIFE logo
© European Comission

PROJEKT

Acronym: CLIMAFORCEELIFE
Označenie: LIFE19 CCA/SK/001276
Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Rozpočet: 5 591 898 EUR
Príspevok EK: 2 969 378 EUR

HLAVNÁ PROJEKTOVÁ STRÁNKA

Partneri

 • WWF Slovensko (koordinujúci prijímateľ)
 • WWF Bulharsko
 • WWF Maďarsko
 • WWF Rumunsko
 • Česká zemědělská univerzita
 • Lesy SR, š. p.
 • Národné združenie súkromných vlastníkov a správcov lesov v Maďarsku (MEGOSZ)
 • Juhozápadný štátny lesný podnik (SWSFE)