© WWF Belgium

Projekt SWiPE

Smerom k lepšiemu a efektívnejšiemu stíhaniu environmentálnych trestných činov zameraných na pytliactvo a porušovanie ochrany rastlín a živočíchov v Európe.
Envirokriminalita, ako pytliactvo, nelegálne obchodovanie s chránenými druhmi rastlín a živočíchov vo svete je na vzostupe a výrazne prispieva k znižovaniu biodiverzity. Dostala sa do prvej štvorky organizovanej trestnej činnosti a môže viesť k vyhynutiu živočíšnych a rastlinných druhov. 

Situácia je nepriaznivá aj v Európe, napriek tomu, že existujú rôzne medzinárodné dohovory a právne nástroje EÚ, ktoré jej majú zabrániť. Nejde pritom o zanedbateľné trestné činy a priestupky. Predstavujú významnú a čoraz väčšiu hrozbu nielen pre životné prostredie, ale aj pre hospodársky a sociálny rozvoj a bezpečnosť. Takéto činnosti často páchajú organizované zločinecké skupiny a ku korupcii dochádza na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi.

Vzhľadom na rozsah problému je extrémne dôležité zabezpečiť lepšiu implementáciu právnych predpisov a efektívnejšie stíhanie environmentálnych trestných činov. Cieľom projektu SWiPE je podporiť výmenu poznatkov a skúseností naprieč európskymi krajinami a prispieť k zníženiu tejto trestnej činnosti. 
 
Do projektu SWiPE je zapojených 13 partnerov z 11 krajín, ktorí spolupracujú s orgánmi presadzovania práva s cieľom znížiť kriminalitu páchanú na voľne žijúcich živočíchoch zlepšením dodržiavania environmentálnych právnych predpisov EÚ a prispieť k zvýšenému počtu úspešne stíhaných trestných činov. 
AKTIVITY

Aktivity projektu sú zamerané na zvýšenie povedomia a kapacít prokurátorov a vybraných orgánov činných v trestnom konaní a zabezpečenia efektívneho environmentálneho súladu, posilnenie medzinárodnej výmeny informácií a zvýšenie spolupráce medzi príslušnými úradmi. Projekt SWiPE má prisieť k zníženiu nelegálneho usmrcovania voľne žijúcich živočíchov v Európe, podpore ohrozenej biodiverzity, prosperujúcich ekosystémov a zníženiu zapojenia európskych krajín do nelegálneho obchodovania  s voľne žijúcimi živočíchmi. 
 

CIELE
 
  • Zhromaždiť dostupné a porovnateľné údaje o vybraných druhoch environmentálnej kriminality v 11 cieľových krajinách, pričom zber údajov je zameraný na prípady porušovania ochrany živočíchov, pytliactvo a nelegálne obchodovanie s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov (CITES), poskytovať údaje o envirokriminalite do existujúcich európskych databáz, zlepšiť prístup k informáciám a umožniť kvalitnejšie porovnanie údajov v Európe, zhromaždiť informácie o slabých miestach, ktoré ovplyvňujú vyšetrovanie a stíhanie environmentálnych trestných činov a pripraviť súbor odporúčaní pre zlepšenie tohto stavu.
     
  • Zvýšiť povedomie a kapacity odborníkov (prokurátorov a expertov na posilnenie práva v oblasti envirokriminality páchanej na voľne žijúcich živočíchoch) v 11 krajinách a prispieť k zlepšeniu medzinárodnej spolupráce a výmene skúseností v oblasti objasňovania trestných činov a presadzovania práva.
     
  • Naštartovať dôležité zmeny v rámci národných a európskych politík v oblasti environmentálnej trestnej činnosti s cieľom presadzovať ich dôležitosť, uznať závažnosť a významný dopad týchto činov.       

Pytliactvo
 
SWIPE logo 
© WWF
SWIPE logo
© WWF

Projektový web

Kód projektu

LIFE19 GIE/BG/000846

Trvanie

Začiatok: 01/09/2020
Ukončenie: 31/08/2023
 
© European Comission
LIFE logo
© European Comission

Financovanie

Financovanie:
Celkový rozpočet: 3 186 175 EUR
Príspevok Európskej komisie: 1 740 018 EUR

Projekt SWiPE je financovaný z programu EÚ LIFE a aktivity na národnej úrovni spolufinancuje Veľvyslanectvom USA v Maďarsku, Ministerstvo pôdohospodárstva Maďarskej republiky, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost v Chorvátsku, Vláda Chorvátskej republiky, kancelária pre spoluprácu s neziskovými organizáciami. 

Zapojené krajiny

Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko,  Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko a Ukrajina.