© wwf

Svet žije na ekologický dlh a je najvyšší čas to zmeniť.

Pridaj sa ku generácii, ktorá prináša zmenu!


Inšpiruj sa a začni každý deň pomáhať prírode.
Pretože príroda sme aj my všetci. Sme v tom spolu. 

Zaraď naše tipy do svojho denného kalendára a pomôž prírode!

Add to Calendar

© wwf
© James Morgan / WWF

1. KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Žijeme na úkor budúcich generácií a svojim prístupom k prírode ohrozujeme už aj našu existenciu. Podľa Správy WWF o stave planéty poklesli populácie živočíchov na svete za 50 rokov v priemere o 68 %. Až jedna z piatich druhov rastlín je ohrozená vyhynutím. A to napriek tomu, že  na prírodu sa spoliehame v prípade potravín, vody, energie, liekov či materiálov. 

Čo robí pre ochranu prírody WWF Slovensko?
WWF monitoruje ohrozené populácie živočíchov vo svete a realizuje programy na ich záchranu. Realizujeme programy na obnovu pôvodnej krajiny a ochranu vzácnych území. Pripomienkujeme zákony s cieľom zabezpečiť zdravé životné prostredie a vyzývame lídrov k zodpovednosti voči budúcim generáciám.

Čo môžem urobiť ja?
Minimalizovať svoju ekologickú stopu a šetriť prírodné zdroje. Podporovať petície, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia.  Všímať si okolie a aktívne upozorňovať zodpovedné inštitúcie na environmentálne problémy (napr. nelegálne skládky, vypúšťanie znečisťujúcich látok, výruby a pod.).

© wwf
© Tomas Hulik / WWF

2. POMÔŽEM CHRÁNIŤ PRIRODZENÉ LESY A BIODIVERZITU 

Väčšinu lesov na Slovensku vypestoval človek, iba 0,5 % rozlohy lesov tvoria pralesy. Tieto prirodzené lesy sú bohaté na biodiverzitu, lepšie odolávajú klimatickým zmenám, biologickým škodcom a efektívne zadržiavajú vodu v krajine.

Čo robí pre ochranu lesov WWF Slovensko?
WWF sa usiluje o záchranu slovenských pralesov. Presadzujeme návrh prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a žiadame jej vyhlásenie Vládou SR. V hospodárskych lesoch podporujeme prírode blízke hospodárenie a zásady zodpovedného hospodárenia podľa certifikácie FSC (Forest Stewardship Council).

Čo môžem urobiť ja?
Podporovať rozširovanie bezzásahových území v národných parkoch ako i v rezerváciách a prírode blízke obhospodarovanie lesov. Byť zodpovedným spotrebiteľom a pri kúpe výrobkov z dreva či papiera uprednostnostniť tie s certifikátom FSC. 

© wwf
© Tomas Hulik / WWF

3. PODPORÍM OCHRANU NAŠICH RIEK A MOKRADÍ  

Až 46 % vôd na Slovensku nie je v dobrom stave, a to nielen kvôli znečisteniu, ale najmä kvôli ľudským zásahom ako vysušovanie mokradí a nív riek, napriamovanie korýt riek, spevňovanie brehov či výstavba hatí, malých vodných elektrárni, priehrad. 

Čo robí pre ochranu vôd WWF Slovensko?
WWF sa podarilo vďaka kampani #ProtectWater zastaviť snahy o zmiernenie európskej smernice o vode, ktorá zaväzuje krajiny EÚ vrátiť vodám dobrý stav. Realizujeme projekty na zlepšenie stavu vôd – od obnovovania mokradí až po odstraňovanie nepotrebných bariér na riekach.

Čo môžem urobiť ja?
Neplytvať vodou a neznečisťovať ju. Ak zavlažujem, budem používať dažďovú vodu a realizovať opatrenia na zadržiavanie vody (priepustné povrchy, trávniky a pod). Podporovať iniciatívy na ochranu riek. Prispejem na odstránenie zbytočných bariér, ktoré bránia rybám migrovať. Začíname s odstránením hate na rieke Hučava.

© wwf
© Ella Kiviniemi / WWF

4. STANEM SA ZODPOVEDNÝM SPOTREBITEĽOM 

Svet žije na ekologický dlh. Planétu máme len jednu, no využívame prírodne zdroje, akoby sme mali k dispozícii 1,6 planéty. 

Čo robí WWF Slovensko?
Snažíme sa redukovať našu ekologickú stopu. Spolupracujeme s firmami a pomáhame im navrhovať udržateľné riešenia, znižovať uhlíkovú stopu a nastavovať pravidlá výroby podľa medzinárodných certifikátov udržateľnosti (napr. FSC, MSC). 

Čo môžem urobiť ja?
Nakupovať len to, čo potrebujem, šetriť energiou, obmedziť produkciu odpadu, predovšetkým jednorazových plastov a odpadu z potravín. Až tretina potravín vo svete je odpadom a prispieva tak k 6 % emisií skleníkových plynov. Potraviny sa budem snažiť nakupovať od lokálnych producentov a zvážim, či ide o ekologickú produkciu bez chemických látok a aké podmienky majú zvieratá. Uprednostním potraviny rastlinného pôvodu.

© wwf
© Ella Kiviniemi / WWF

5. BUDEM ŽIADAŤ O ZAVÁDZANIE UDRŽATEĽNÝCH RIEŠENÍ A ZELENÝCH INOVÁCIÍ

Slovensko a svet dnes stojí pred výzvou, ako oživiť ekonomiku a nastaviť procesy tak, aby nepoškodzovali prírodné prostredie a nezhoršovali klimatickú krízu. I Slovensko chystá plán reforiem  na oživenie ekonomiky. Nemôžeme si už dovoliť zlyhanie.

Čo robí WWF Slovensko?
Spoločne s ďalšími organizáciami podporujeme zelený reštart ekonomiky a prinášame aj konkrétne riešenia pre jednotlivé oblasti ako doprava, bývanie, energie, odpady, poľnohospodárstvo a lesy a pod. 

Čo môžem urobiť ja?
Budem podporovať zelené firmy a inovatívne riešenia a uprednostním ich pred tými, ktoré zotrvávajú pri poškodzovaní prírody. A pri voľbách a politických rozhodnutiach zohľadním to, k akým riešeniam v prospech prírody a životného prostredia sa politickí lídri zaväzujú.

© wwf
© Michiel van den Bergh / WWF

6. BUDEM VZOROM PRE OSTATNÝCH 

Len štvrtina povrchu Zeme zostáva bez zásahov človeka, ako vyplýva z údajov Medzinárodnej vedeckej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES, 2018). Do roku 2050 to bude iba jedna desatina povrchu Zeme.

Musíme zásadne zmeniť svoj vzťah k prírode.

Preto budem podporovať iniciatívy na ochranu životného prostredia a sledovať aktivity dôveryhodných environmentálnych organizácií. Informácie o ochrane prírody a udržateľnom spôsobe života budem zdieľať so svojimi priateľmi a budem sa ich snažiť inšpirovať k rešpektu voči prírode a k udržateľnému spôsobu života.  

 

© wwf