Landscape Manina 
© Rastislav Staník

SaveGREEN

Zabezpečenie funkčnosti ekologických koridorov nadnárodného významu v povodí Dunaja

Projekt SaveGREEN sa zameriava na riešenie kľúčovej témy ochrany ekologických koridorov v Karpatoch a ďalších horských oblastiach v povodí Dunaja.

Migračné koridory sú v súčasnosti ohrozené nedostatočným a neadekvátnym plánovaním hospodárskeho rozvoja. Lineárna dopravná infraštruktúra, rozvoj miest, intenzívne poľnohospodárstvo, lesnícke a vodohospodárske postupy, často narušujú migračné koridory, spôsobujú dopravné nehody, znižujú reprodukčnú úspešnosť kľúčových druhov a efektívnosť ekosystémových služieb, od ktorých sme všetci závislí.

Región Poľany
Foto: Rastislav Staník

Projekt SaveGREEN posilní súdržnosť zelenej infraštruktúry v horských oblastiach Karpát, Álp a Balkánu, a to zlepšovaním medziodborovej spolupráce v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o prírodné hodnoty (napr. voľne žijúce zvieratá, lesy, rieky), dopravy a územného plánovania. Stane sa tak prostredníctvom plánovania a realizácie integrovaných opatrení s cieľom minimalizovať negatívne dopady hospodárskeho rozvoja.

Projekt SaveGREEN bude podporovať medziodborovú a nadnárodnú spoluprácu a budovať komplexnú poznatkovú základňu pre rozvoj konkrétnych riešení zameraných na zlepšovanie, obnovu a zachovanie funkčnosti kľúčových ekologických koridorov v karpatských, alpských a bulharských horských údoliach.
SaveGREEN pilot areas map
1. Les Kobernausser (Rakúsko)
2. Pöttsching, alpsko-karpatský koridor (Rakúsko)
3. Beskydy – Kysuce, cezhraničná oblasť (Česká republika – Slovensko)
4. Novohrad – Nógrád, cezhraničná oblasť (Slovensko – Maďarsko)
5. Zakarpatská oblasť (Ukrajina)
6. Údolie Mureş (Arad – Deva, Rumunsko)
7. Údolie Mureş (Târgu Mureş – Târgu Neamţ, Rumunsko)
8. Koridor Rila – Verila – Kraishte (Bulharsko)


Projekt SaveGREEN naviaže na kľúčové výsledky predošlých projektov riešených v rámci programu Interreg DTP - ako boli TRANSGREEN, ConnectGREEN a HARMON a bude identifikovať, zhromažďovať a presadzovať najlepšie riešenia pre ochranu migračných koridorov, vrátane monitorovania dopadov prijatých opatrení. Na základe integrovaného plánovania tak projekt pomôže zostaviť vhodné odporúčania pre následné opatrenia a politické koncepcie.

HLAVNÁ PROJEKTOVÁ STRÁNKA

Sledujte nás na oficiálnej WEBOVEJ STRÁNKE projektu a na sociálnych sieťach s hashtagom #SaveGreen!
 
© Interreg
Logo projektu Savegreen.
© Interreg

OBJEDNÁVKY

Po kliknutí na odkaz sa vám zobrazí príslušná objednávka.

KONTAKTY WWF SK

Koordinátor projektu: Romana Uhrínová

PR a komunikácia: Andrea Hajdúchová

PROJEKT


Trvanie: 1. júl 2020 – 31. december 2022

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (ERDF)
Celkový rozpočet: 2 681 728,7 €
Príspevok donora: 2 279 469,36 €

Donor: Interreg Danube Transnational Programme

Koordinátor projektu: WWF Centrálna a Východná Europe

Pridružení strategickí partneri projektu

Slovensko
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Národná diaľničná spoločnosť 
Česká republika
Ministerstvo životného prostredia 
Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR 
Rakúsko 
Rakúske ministerstvo dopravy, inovácií a technológií 
Spolkové ministerstvo pre udržateľnosť a cestovný ruch
Bulharsko
Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva
Štátna lesná agentúra
Southwestern State Enterprise SE – Blagoevgrad 
Francúzsko
Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE)
Nemecko
Bavorské ministerstvo životného prostredia a ochrany spotrebiteľa 
Grécko
EGNATIA ODOS S.A.
Maďarsko 
NIF National Infrastructure Developing Private Company Limited
Ministerstvo poľnohospodárstva
Správa národného parku Danube-Ipoly
Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov
Ministerstvo verejných prác, rozvoja a verejnej správy
Ministerstvo dopravy, infraštruktúry a komunikácie 
Ukrajina
M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE
Oddelenie ekológie a prírodných zdrojov Správy Zakarpatské oblasti