© Tomas Hulik / WWF

LIFE EUROLARGECARNIVORES – Zlepšenie spolunažívania človeka a veľkých šeliem v Európe prostredníctvom komunikácie a cezhraničnej spolupráce

Na viaceré miesta v Európe sa v posledných rokoch vrátili veľké šelmy. Ich návrat má nielen ekologické dôsledky, ale aj sociálny a ekonomický dopad na niektoré záujmové skupiny, u ktorých vyvoláva napätie a vznik problémov. Väčšina konfliktov pritom vyplýva z nedostatočnej komunikácie medzi ochranármi, záujmovými skupinami,  autoritami, i verejnosťou. Z dlhodobého hľadiska je práve nedostatočná komunikácia prekážkou v harmonickom spolunažívaní človeka a veľkých šeliem.
 

WWF z 13 Európskych krajín sa rozhodla v spolupráci aj s ďalšími partnermi realizovať spoločný projekt, ktorý by umožnil šírenie ako aj výmenu informácií a prispel by k zlepšeniu komunikácie medzi zainteresovanými skupinami a to tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Aktivity spojené s ochranou veľkých šeliem nie sú v jednotlivých krajinách Európy spoločne koordinované a komunikácia medzi autoritami na medzinárodnej úrovni je nedostatočná. Pritom práve cezhraničná spolupráca zohráva kľúčovú úlohu pri manažmente populácií veľkých šeliem. Z 33 európskych populácií veľkých šeliem sa len 4 vyskytujú v rámci jednej krajiny. Až 88% populácií je rozšírených vo viacerých krajinách, pričom niektoré boli zaznamenané dokonca až v ôsmich členských štátoch EÚ.
Tomáš Hulík / WWF Slovensko
Zaviesť v Európe manažment veľkých šeliem ako aj ich ochranu na populačnej úrovni nebude vôbec jednoduché, keďže medzi jednotlivými krajinami sú miestami veľmi výrazné rozdiely v legislatíve, socio-ekonomických podmienkach, v prístupoch v manažmente, v statuse ochrany, v rozdielnej akceptácii veľkých šeliem a pod.

Cieľom projektu EUROLARGECARNIVORES je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti ochrany a manažmente veľkých šeliem v Európe na populačnej úrovni. Aktivity projektu sú zamerané na posilnenie povedomia autorít na lokálnej i národnej úrovni, aktívne zapojenie kľúčových zainteresovaných skupín a rozvinutie cezhraničnej interdisciplinárnej spolupráce prostredníctvom komunikačných nástrojov prispôsobených na geografické a kultúrne podmienky. Aktivity majú prispieť k porozumeniu záujmových skupín stratégiám populačne orientovanej ochrany veľkých šeliem. Projekt má okrem iného zabezpečiť aj výmenu skúseností medzi jednotlivými krajinami a medzi dotknutými záujmovými skupinami a to napr. v oblasti ochrany hospodárskych zvierat, či v koncepte turizmu a pod. Jedným z výstupov je aj príručka na efektívnu ochranu hospodárskych zvierat.

Projekt má okrem zberu dát, informácií, príkladov dobrej praxe a realizovaných projektov priniesť komplexný prehľad EU vedomostí k danej téme. Jedným z cieľov je aj zriadenie a podpora celoeurópskych sietí a vytvorenie EU výmennej platformy pre expertov na veľké šelmy, záujmové skupiny a širšiu verejnosť.
 

VEĽKÉ ŠELMY

Veľké šelmy
EUROLARGECARNIVORES
  

Seminár Spolužitie veľkých šeliem s človekom

Čas: 14. august 2018, 13:00 – 17:00
Miesto konania: Stredoslovenské Múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ v Radvani
Cieľ seminára: Veľké šelmy na Slovensku – ako zlepšiť spolužitie človeka so šelmami
Výstupy: Výstupy zo seminára sú sumarizáciou názorov rôznych záujmových skupín, ktoré na stretnutí odzneli a nemusia sa stotožňovať s názormi organizátora - WWF Slovensko. 

Partneri projektu

Pyreneje
WWF Španielsko
WWF Portugalsko
Alpy
WWF Francúzsko
WWF Rakúsko,
WWF Švajčiarsko
Eliante (Italy)
WWF Adria
Karpaty
WWF Rumunsko
WWF Hungary
WWF Danube-Carpathian Programme
Centrálna Európa
WWF Nemecko
WWF Poľsko
Elmauer Inštitút
Forstliche Versuchstanstal (FVA) Baden-Württemberg
Fenoškandinávia
WWF Nórsko
WWF Fínsko