© WWF Slovensko

DAJME PRALESOM 5!

Pomôžte nám zachrániť najvzácnejšie slovenské lesy.

 

Podpíšte petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie
PRALESY SLOVENSKA.

Pralesy tak získajú najvyšší 5. stupeň ochrany a nebude im hroziť zničenie.

© WWF Slovensko

Mapovanie pralesov preukázalo, že sa na Slovensku zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov. Až 31 % však nie je chránených 5. najvyšším stupňom ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Znamená to, že takmer tretine našich pralesov hrozí poškodenie alebo zničenie ťažbou dreva či výstavbou. 

Len za posledných 10 rokov bolo na Slovensku vyťažených takmer 200 ha pralesov.

Mimovládne organizácie WWF Slovensko a Prales o.z. sa dlhodobo usilujú o záchranu pralesov. Výsledkom rokovaní so zástupcami ministerstiev a štátneho podniku Lesy SR bol doteraz verejný prísľub, že kým sa nepodarí dosiahnuť dohodu na návrhu rezervácie, nebudú lesníci v lokalitách ťažiť drevo. 

Prísľub nestačí. Pripravili sme projekt ochrany prírodnej rezervácie PRALESY SLOVENSKA, ktorý zabezpečí našim najvzácnejším lesom skutočnú ochranu. K dispozícii ho má Ministerstvo životného prostredia SR a je v jeho kompetencií predložiť ho Vláde SR. 

Čo sú pralesy?

Pralesy sú naše najcennejšie prírodné lesy, ktoré sa vyvíjali bez alebo iba s minimálnymi zásahmi človeka až do dnešných čias. Sú tvorené drevinami, ktoré sa počas mnohých generácií prispôsobili podmienkam prostredia  a vytvorili si úzke vzájomné vzťahy.

Nachádzajú sa tu stromy rôzneho veku vrátane starých stromov, ktoré by v hospodárskom lese boli dávno vyťažené i odumreté stromy a rozkladajúce sa drevo.

Prečo máme chrániť pralesy?

Pralesy sú naše posledné prirodzené lesy. Ich význam podčiarkuje fakt, že predstavujú len 0,5 % všetkých lesov Slovenska. Sú domovom množstva druhov rastlín a živočíchov, z ktorých niektorým hrozí u nás vyhynutie.

Zachovanie pralesov je dôležité i pre poznanie a výskum prírodných zákonitostí v lesných ekosystémoch, čo má mimoriadny význam pre prechod na prírode blízke obhospodarovanie lesov a voľbu správnych opatrení na zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny.

A zachovať pralesy je dôležité i pre naše potešenie z divokej prírody, inšpiráciu a estetické zážitky.

Sú pralesy aj v mojom okolí?

Lokality pralesov sa nachádzajú na celom území Slovenska. Presný zoznam a opis jednotlivých lokalít nájdete na stránke  občianskeho združenia PRALES.

Bližšie predstavenie lokalít nájdete v našich blogoch: 

Tisícročné limby, päťstoročné smreky Predstavujeme vám naše najcennejšie staré lesy (1)

Štyristoročné duby, tristoročné buky Predstavujeme vám naše najcennejšie staré lesy (2) 

Ktoré pralesy nemajú dostatočnú ochranu?

Prísne chránená nie je takmer tretina slovenských pralesov. Sú medzi nimi vzácne lokality naprieč Slovenskom -  od  Malých Karpatoch, cez Štiavnické i Kremnické vrchy, Malú či Veľkú Fatru, Poľanu, až po Nízke Tatry, Vihorlat, Revúcku vrchovinu či Slánske  vrchy. Celkom ide o 96 76 lokalít.

Lokality v 1. až 4. stupni ochrany nie sú chránené dostatočne, pretože tento stupeň ochrany umožňuje ťažbu dreva, výstavbu ciest i ďalšie aktivity v území. 

Ako prebiehalo mapovanie pralesov?

Mapovanie pralesov prebiehalo v rokoch 2009 - 2015. Pri výbere lokalít vychádzali mapovatelia z dovtedajších výskumov a publikácií o výskyte pralesov na Slovensku, tiež z informácií lesníkov a ochranárov, ktorí pracujú priamo v našich lesoch a lokality dobre poznajú. Lokality museli spĺňať určené kritéria a boli priamo v teréne zmapované mapovateľmi Prales. o.z.  

Zaujíma vás, ako prebiehalo mapovanie pralesov v teréne? Prečítajte si náš rozhovor s jedným z mapovateľov. 

Územia navrhované do PR Pralesy Slovenska