© Tomas Hulik / WWF

TRANSGREEN: Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne dobudovávajú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia. Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.
 

Projekt TRANSGREEN združuje organizácie priamo zapojené do tvorby plánov veľkej infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy a inštitúcie ochrany prírody (napr. na Slovensku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Štátna ochrana prírody SR), výskumné centrá, medzinárodné a národné environmentálne organizácie. Projektoví partneri majú skúsenosti, kapacitu a ambíciu navrhúť riešenia a konktrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. Tie by mali zaisťovať bezpečnú migráciu druhov zveri, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu diaľkových komunikácií: veľké šelmy (medveď, vlk a rys) a niektoré druhy bylinožravcov.
 Ecoduct Mengusovce Foto: Tomas Hulik
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia, pre ktoré sa navrhú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri:

1) Kysuce – Beskydy (Česká republika),
2) Košice – Miškolc (Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina),
3) Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko),
4) Curtici (Radna) – diaľnica Deva (Rumunsko).

Karpaty Foto: Tomas Hulik
V rámci projektu sa tiež vypracuje všeobecný súbor opatrení a pravidiel týkajúcich sa integrovaného plánovania dopravných projektov, ktorý sa bude dať využiť a aplikovať v rámci celého Karpatského regiónu.

Ekodukt Mangušovce, D1, Foto Václav Hlaváč

 
 
© Danube Transnational Programme
Danube Transnational Programme
© Danube Transnational Programme

Pridružení partneri

Česká republika
Ministerstvo životního prostředí ČR
Maďarsko 
National Infrastructure Developing Private Company Ltd.
Poľsko
Ministerstvo výstavby
Rakúsko
Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií
Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo dopravy
Slovinsko
Ministerstvo výstavby
Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov
Transkarpatská regionálna správa

Finančná podpora

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (ERDF, IPA) prostredníctvom programu Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Program financuje projekty zamerané na zlepšenie verejných politík a inštitucionálnej spolupráce realizované v medzinárodných partnerstvách. Priorita 3 – Zlepšenie konektivity a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu.

HLAVNÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích

Wildlife and Traffic in the Carpathians. Guidelines how to minimize the impact of transport infrastructure development on nature in the Carpathian countries

 

Príručka tvorí ucelený materiál zameraný na minimalizáciu negatívnych dopadov dopravnej infraštruktúry a cestnej premávky na voľne žijúce živočíchy v karpatskom regióne. Poskytuje prehľad informácií o vplyve dopravnej infraštruktúry na prírodu, opisuje nároky rôznych živočíšnych skupín na priechodnosť infraštruktúry, zaoberá sa ochranou ekologickej konektivity v rámci prípravy a plánovania líniovej dopravnej infraštruktúry a jej začlenenia do okolitej krajiny. Pozornosť je venovaná aj priechodom pre faunu a iným technickým riešeniam, ekologickým kompenzáciám a monitoringu vplivu dopravy na prírody. 

 

Príručka môže byť použitá na všetkých úrovniach udržateľného rozvoja líniovej dopravnej infraštruktúry – od fázy plánovania a prípravy projektu, cez výstavbu až po prevádzkovanie a údržbu. Príručka je určená odborníkom z oblasti dopravy, životného prostredia, ochrany prírody, rozhodovacím orgánom tak v odbore dopravy ako aj životného prostredia a pod.

 

jazyk - čeština

jazyk - angličtina

jazyk - angličtina
ZHRNUTIE
Na stiahnutie Na stiahnutie Na stiahnutie
 

Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchy 

Catalogue of Measures Beskydy – Kysuce Pilot Area 


Slovenská verzia – obsahuje opis všetkých identifikovaných kritických miest v slovenskej časti pilotného územia (NP Malá Fatra, CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy)

Anglická verzia – obsahuje opis vybraných kritických miest v celom pilotnom území (vrátane CHKO Beskydy v ČR). Prílohou Katalógu je „Hĺbková analýza“ pilotného územia, ktorá poskytuje prehľad o ekologickej konektivite v projektovom území, o stave dopravnej infraštruktúry ako aj biodiverzite územia a relevantnej legislatíve, ktorá s témou súvisí. Zároveň identifikuje najväčšie medzery v poznaní i dostupnosti dát, nevyhnutných na úspešné riešenie problému konektivity.

 

jazyk - slovenčina

jazyk - angličtina
Na stiahnutie Na stiahnutie
 

Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Cerová vrchovina - Slovenský kras - Prešov - Vihorla

Catalogue of Measures Miskolc-Košice-Uzhgorod Trilateral Pilot Area 

 

Slovenská verzia – obsahuje zoznam všetkých identifikovaných kritických miest v slovenskej časti pilotného územia.

Anglická verzia – obsahuje opis vybraných kritických miest v celom pilotnom území (vrátane Maďarska a Ukrainy). Prílohou Katalógu je „Hĺbková analýza“ pilotného územia, ktorá poskytuje prehľad o ekologickej konektivite v projektovom území, o stave dopravnej infraštruktúry ako aj biodiverzite územia a relevantnej legislatíve, ktorá s témou súvisí. Zároveň identifikuje najväčšie medzery v poznaní i dostupnosti dát, nevyhnutných na úspešné riešenie problému konektivity.
 


jazyk - slovenčina

jazyk - angličtina
Na stiahnutie Na stiahnutie
 

State of the Art Report and Gap Analysis in the field of environmentally-friendly transport infrastructure development 

 

jazyk angličtina
Správa poskytuje prehľad o súčasnom stave informácií a vedomostí v oblasti rozvoja environmentálne prijateľnej dopravy v karpatských krajinách. Poukazuje na prax súvisiacu s plánovaním a rozvojom projektov zameraných na dopravnú infraštruktúru a sumarizuje aktuálne informácie o ekologickej konektivite v Karpatoch. 
Stiahnuť
 

EIA Tréningový balík – EIA pre Integrované plánovanie zelenej infraštruktúry

EIA Traning Package: Keeping Nature Connected – Environmental Impact Assessment (EIA) for Integrated Green Infrastructure Planning

 
Tréningový balík poskytuje informácie a prípadové štúdie ako integrovať ekologické koridory do procesov EIA. Má pomôcť spracovateľom EIA ako aj rozhodovacím orgánom robiť rozhodnutia, ktoré zachovajú konektivitu krajiny, prípadne ju zvýšia.
Stiahnuť
jazyk angličtina  
 

Report on Actions Focusing on Conflict Minimisation

 
Správa poskytuje prehľad aktivít zameraných na zmiernenie konfliktu, ktoré boli realizované v štyroch pilotných územiach projektu. 
Stiahnuť
 jazyk angličtina  
 

Brožúra: Obhliadnutie sa za projektom

Brochure: A Lookback on the Project

 

Informačná brožúra predstavuje projekt, jeho ciele, hlavné výstupy a pilotné územia.
Stiahnuť

jazyk angličtina  
   

TRANSGREEN Policy Recommendations on integrated road and rail transportation planning in the Carpathians

 
Obsahuje navrhované politické odporúčania, ktoré majú uľahčiť a podporiť vykonávanie Protokolu o trvalo udržateľnej doprave Karpatského dohovoru.
Stiahnuť
jazyk angličtina  
   

Aplikácia na evidenciu zrážok živočíchov s dopravnými prostriedkami 

Tool for registering animal-vehicle collisions

 

Poskytuje základné informácie o aplikácii Zrazená zver, ktorá je dostupná na webovej stránke Road Kill Registration v anglickom jazyku a v rumunštine. Aplikácia pre web ako aj mobilné telefóny je adaptáciou českej aplikácie Srazena zvěr, ktorej autorom je Centrum dopravního výskumu ČR.
Stiahnuť

jazyk angličtina  
   

Draft Joint Strategic Action Plan 2021 – 2023 For the implementation of the Protocol on Sustainable Transport (Mikulov, 2014) to the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians (Kyiv, 2003)

 
Stiahnuť
jazyk angličtina