© Tomas Hulik

Projekt ISF

Strengthening Networks and Investigation for a more effective Implementation of the EU Timber Regulation (EUTR)/Posilnenie sietí a vyšetrovania s cieľom efektívnejšej implementácie nariadenia EÚ o dreva (EUTR)

Nelegálna ťažba dreva

 
Jednou z nosných tém, ktorým sa WWF v rámci programu ochrany lesov venuje, je fenomén nelegálnej ťažby dreva, ktorý okrem iného výrazne negatívne ovplyvňuje biodiverzitu a schopnosť lesov zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny. Svojím významom navyše často presahuje nielen rozmer jedného stromu, či lesného porastu, ale v mnohých prípadoch aj hranice krajín, či dokonca kontinentov.
 
Environmentálna kriminalita je treťou najväčšou oblasťou kriminality na svete a významný podiel má na nej nelegálna ťažba a obchod s drevom. Treba im venovať väčšiu pozornosť, pretože sa často spájajú s inými druhmi organizovaného zločinu, s obchodom s drogami, či praním špinavých peňazí.1
 
Vplyv tohto javu na životné prostredie, no taktiež na celú spoločnosť a ekonomiku, si uvedomuje aj Európska únia, ktorá v roku 2013 prijala Nariadenie EÚ o dreve (EUTR – EU Timber Regulation). Zámerom nariadenia je zastaviť nelegálnu ťažbu dreva a zmierňovať rozsah nelegálneho obchodu s drevom a produktami z dreva nie len v členských krajinách, ale cez kontrolu dovozu bojovať aj proti nelegálnej ťažbe mimo hraníc EÚ. Hlavným cieľom nariadenia je dosiahnuť, aby členské krajiny zaviedli mechanizmy, vďaka ktorým budú krajiny samotné schopné zamedziť umiestňovaniu nelegálne vyťaženého dreva na vnútorný trh EÚ.
 
Napriek tomu, že je nariadenie EUTR v platnosti už niekoľko rokov, v mnohých prípadoch sa členské štáty EÚ stále potýkajú s nedostatkami pri jeho implementácii, ktoré stále bránia výraznejším zmenám v praxi. Tento fakt potvrdila aj štúdia o presadzovaní nariadenia EUTR, ktorú na konci roka 2019 vydalo WWF. (WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation.)

Na Slovensku je Nariadenie EÚ o dreve implementované prostredníctvom zákona NRSR č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý okrem iného ustanovuje aj nový orgán zodpovedný za jeho dodržiavanie – Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu.

Prínosy projektu ISF

 
Projekt „Trestná činnosť na úseku lesného hospodárstva“ sa venuje podpore efektívnejšieho presadzovania práva v oblasti nelegálnych aktivít v oblasti lesov a dreva a snaží sa podporiť inštitúcie a spoluprácu medzi orgánmi, ktoré sú schopné odhaľovať túto trestnú činnosť a na takto zistené informácie efektívne a najmä primerane reagovať.
Projekt spájal odborné znalosti INTERPOL-u v oblasti presadzovania práva a organizácie WWF, ktorá má rozsiahle praktické skúsenosti v oblasti predchádzania nelegálnej ťažbe a obchodovaniu s nelegálne vyťaženým drevom. Projekt mal tiež za úlohu identifikovať a posilniť úlohu mimovládnych organizácií, verejnosti, či žurnalistickej obce v boji proti nelegálnej ťažbe a obchodu s drevom, ale aj proti ďalším nelegálnym aktivitám, ktoré sú s nimi previazané (daňové úniky, legalizácia príjmov z trestnej činnosti), alebo ich umožňujú (úplatky, rodinkárstvo, falšovanie dokumentov). Dôležitú úlohu pri odhaľovaní jednotlivých podozrivých prípadov ťažby dreva zohráva aj verejnosť a environmentálne organizácie. Možnosti ako posilniť ich pozíciu, ale aj poukázanie na systémové nedostatky a navrhnutie možných riešení, bolo cieľom projektu.
 
Projekt bol implementovaný v šiestich európskych krajinách (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina). Pričom v rámci krajín strednej a východnej Európy bol zameraný najmä na drevo z domácich zdrojov, ako aj na možné riziká a nelegálne praktiky spojené s jeho ťažbou či obchodovaním, zatiaľ čo v západnej Európe sa viac zameral na cezhraničnú trestnú činnosť.
 
V rámci projektu bol vypracovaný dotazník, prostredníctvom ktorého boli zozbierané najdôležitejšie údaje od respondentov z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, štátnej správy, mimovládnych organizácií, ale aj odborníkov z oblasti lesníctva či ochrany prírody. Tieto zistenia boli následne využité na prípravu Analýzy nedostatkov (Iniciatíva EÚ na boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve – analýza nedostatkov: Slovensko), a boli tiež diskutované v rámci workshopov, ktoré sa v rámci prvého roku implementácie projektu realizovali vo všetkých projektových krajinách. Na spolu šiestich workshopoch sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov najmä z prostredia štátnych inštitúcií, ktoré sa venujú presadzovaniu práva v rôznych oblastiach.
 
Odporúčania, ktoré priniesla spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí sa sústredili do publikácie Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve  a pre nás budú slúžiť na to, aby sme spolu s ďalšími inštitúciami našli cesty ako znižovať trestnú činnosť v lesníctve.

1 Environmentálna kriminalita dosahuje hodnoty 110-281 milárd USD ročne (2018), nelegálna ťažba dreva a lesnícka kriminalita z toho predstavuje 51 – 152 miliárd USD, a až potom nasleduje: nelegálny rybolov, nelegálna banícka činnosť, obchodovanie s divožijúcimi živočíchmi a rastlinami, či nelegálny obchod s odpadom. Zdroj: RHIPTO - INTERPOL –Global initiative. World Atlas of illicit flows report., p.15.Workshop v rámci projektu ISF, ktorý sa konal v máji 2020 v Bratislave. 
 

Ďalšie informácie k projektu: