Sedlo Dielik na Muránskej planine 
© Zuzana Okániková

ConnectGREEN

ConnectGREEN - Obnova a manažment biokoridorov ako prvkov zelenej infraštruktúry v horských regiónoch povodia Dunaja

Dunajsko-karpatský región je jedným z posledných európskych útočísk pre veľké šelmy (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý), ktoré sú chránené smernicou o biotopoch.

Neustály rozvoj infraštruktúry a urbanizácia v krajinách Dunajsko-karpatského regiónu vytvárajú bariéry medzi biotopmi a prerušujú prirodzené migračné koridory veľkých šeliem. Dôsledkom je stále vyššia fragmentácia pôvodných biotopov veľkých šeliem.

Nástroje územného plánovania sa nevyužívajú vždy dostatočne efektívne, aby minimalizovali konflikty medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou prírody. Len niekoľko krajín regiónu má právne záväzný mechanizmus zohľadňujúci požiadavku funkčnosti koridorov. Aj v krajinách, ktoré takéto požiadavky majú zakotvené v legislatíve, sú často nedostatočne implementované hlavne z dôvodu chýbajúcich spoľahlivých údajov.

Vzhľadom na fakt, že živočíchy „nepoznajú“ štátne hranice a bežne migrujú resp. prekračujú hranice pri hľadaní potravy a počas obdobia párenia, je téma zachovania priechodnosti krajiny otázkou medzinárodnej spolupráce.Projekt ConnectGREEN spája partnerov z rôznych krajín a rôznych zameraní (územné plánovanie, výskum, verejná správa, ochrana prírody) s cieľom lepšie identifikovať ekologické koridory, prispieť k ich lepšej kvalite a prekonať tak konflikt medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou prírody.
 

Dlhodobé riešenia pre voľne žijúce živočíchy

Hlavným cieľom projektu je zachovať resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a ostatnými chránenými územiami medzinárodného významu v karpatskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina).Špecifické ciele projektu:

  • Vypracovanie inovatívnych riešení a usmernení na identifikáciu biokoridorov a konektivity biotopov harmonizovane v celom Dunajsko-karpatskom regióne, s cieľom zabezpečiť cezhraničný pohyb voľne žijúcich zvierat, súvisiace ekosystémové služby a vysokú úroveň biodiverzity v regióne
  • Zapojenie manažérov chránených území a  území Natura 2000, ochrancov prírody, územných plánovačov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán do integrovaného systému na posilnenie vedeckých kapacít pre identifikáciu a manažment biokoridorov.
  • Zosúladenie ochrany prírody, územného plánovania a rozvoja v biokoridoroch chránených území a na lokalitách Natura 2000 prostredníctvom identifikácie a implementácie strategických usmernení, nástrojov a postupov.
Ekologické koridory budú podrobnejšie identifikované pomocou novej metodológie v 4 nadnárodne relevantných pilotných lokalitách: 1. Národný park Piatra Craiului (Rumunsko); 2. Apuseni-SW Karpaty (Rumunsko) / Národný park Djerdap (Srbsko); 3. Západné Karpaty (Česká republika - Slovensko) a 4. Národný park Bükk (Maďarsko) / Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina (Slovensko).Videosúťaž

pre deti a mládež
Logo ConnectGREEN 
© Danube Transnational Programme
Logo ConnectGREEN
© Danube Transnational Programme

Partneri projektu

Slovenská republika
Slovenská agentúra životného prostredia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave – SPECTRA Centrum excelentnosti v EÚ
Česká republika
Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky
Výskumný ústav Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo
Rumunsko
WWF Dunajsko-karpatský program Rumunsko
Národný inštitút pre výskum a vývoj v oblasti výstavby, urbanizmu a trvalo udržateľného územného rozvoja
Správa národného parku Piatra Craiului
Rakúsko
Dunajsko-karpatský program WWF
Maďarsko
CEEweb pre biodiverzitu
Univerzita Szent Istvána
Srbská republika
Ústav architektúry a územného plánovania Srbska
Národný park Djerdap
 

Pridružení strategickí partneri:

Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Česká republika 
Ministerstvo životného prostredia ČR
Ministerstvo regionálneho rozvoja ČR
Maďarsko
Riaditeľstvo národného parku Bükk
Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia Rumunska
Srbská republika
Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Republiky Srbsko
Ukrajina
Ministerstvo ekológie a prírodných zdrojov Ukrajiny
 

Finančná podpora

Projekt ConnectGREEN (DTP2-072-2.3-ConnectGREEN) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (ERDF, IPA) prostredníctvom programu Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Program financuje projekty zamerané na zlepšenie verejných politík a inštitucionálnej spolupráce realizované v medzinárodných partnerstvách. Priorita 3 – Zlepšenie konektivity a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu.