Pripomienkujeme novelu zákona o lesochPosted on 09 October 2018
Prales Rožok
© Pavol Polak / WWF Slovakia
V pondelok 8. 10. 2018 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Hromadnú pripomienku podporilo takmer 3 800 ľudí. Rokovania sme sa zúčastnili spolu so zástupcami organizácií Via Iuris, SOS/BirdLife Slovensko a iniciatívy MY SME LES.

Cieľom stretnutia bolo prerokovanie 47 pripomienok k novele zákona o lesoch, vrátane 36 zásadných, ktoré sme spoločne predložili. Rokovanie môžeme považovať za čiastočný úspech a oceňujeme ústretový prístup ministerstva pri rokovaní o všetkých predložených pripomienkach.

Za kľúčové body však považujeme:

  • zadefinovanie pralesov ako osobitnej kategórie lesov a zaistenie ich ochrany bezzásahovým režimom priamo zo zákona,
  • sprísnenie podmienok náhodnej ťažby, vylúčenie úmyselnej ťažby v hniezdnom období vtákov v chránených územiach
  • ochranu ochranných lesov pred nadmernou ťažbou.
Z uvedených došlo k dohode v prípade náhodnej ťažby, kde navrhnutá úprava významne posilní úlohu orgánov ochrany prírody pri kontrole náhodnej ťažby, najmä v chránených územiach. V otázke pralesov, ochranných lesov a ťažby v hniezdnom období sme zatiaľ k dohode nedospeli. Ministerstvo však prisľúbilo prísť ešte tento týždeň s návrhom zákonnej úpravy ochrany pralesov a SOS/BirdLife zas s alternatívnym návrhom ochrany hniezdiacich vtákov pri úmyselnej ťažbe, ktoré by sa dali do novely premietnuť. V blízkej dobe preto očakávame ďalšie kolo rokovaní so zástupcami ministerstva.