WWF Slovensko hľadá koordinátora programu ochrany vôdPosted on 20 August 2021
Devínske jazero
© Tomas Hulik
Koordinátor / koordinátorka programu ochrany vôd podlieha priamo riaditeľovi WWF Slovensko a bude prispievať k naplneniu poslania WWF Slovensko v oblasti ochrany vzácnych vodných ekosystémov. Hlavnou úlohou nového kolegu / kolegyne bude nastavenie priorít a vedenie programu ochrany vôd, koordinácia zodpovedajúcich projektov a implementácia projektových aktivít. Súčasťou tejto pozície je aj prispievať ku zvyšovaniu povedomia v oblasti ochrany prírody.

Program ochrany vôd WWF Slovenska sa zameriava na vzácne riečne oblasti a ochranu vybraných vodných druhov a biotopov, a to prostredníctvom konkrétnych revitalizačných projektov, zvyšovaním povedomia o funkciách vodných ekosystémov, či pripomienkovaním dôležitých legislatívnych dokumentov. Cieľom programu je zlepšenie ekologického a hydromorfologického stavu riek a špeciálna pozornosť je venovaná opatreniam na dereguláciu riek, ochranu vodného režimu a spriechodňovanie.

Pozíciu otvárame na plný úväzok, miesto výkonu práce v Bratislave.
 

Súčasťou vašich povinností bude:

 • vedenie súvisiacich národných a medzinárodných projektov, vrátane ich technickej implementácie, koordinácie partnerov, administratívy a vykazovania,
 • definovanie priorít pre ochranu a obnovu riečnych ekosystémov a identifikácia potenciálnych pilotných oblastí,
 • pripomienkovanie plánov manažmentu povodí a relevantnej dokumentácie smerom k zlepšeniu implementácie Rámcovej smernice o vode na Slovensku,
 • prispievanie k odbornému stanovisku pri posudzovaní negatívnych vplyvov infraštruktúry a nevhodnej regulácie vodných tokov,
 • reprezentovanie organizácie WWF Slovakia pri rôznych stretnutiach, konferenciách a verejných podujatiach,
 • vytvorenie siete partnerov prepájajúcu kľúčové organizácie na lokálnej aj národnej úrovni,
 • zvyšovanie povedomia o ochrane vôd, tvorba návrhov projektov v spolupráci s medzinárodnými partnermi a proaktívne vyhľadávanie možností financovania.

Čo od vás očakávame:
 • zodpovedajúcu úroveň univerzitného vzdelania alebo postgraduálneho vzdelania (ochrana prírodného prostredia, environmentálne vedy alebo inžinierstvo/manažment vodného hospodárstva),
 • aspoň 3-ročné relevantné pracovné skúsenosti,
 • skúsenosti v oblasti ochrany vôd, zásad a spravovania vodného hospodárstva,
 • všeobecné porozumenie environmentálnych výziev (a súvisiacich socio-ekonomických aspektov), systémové myslenie,
 • zručnosti v oblasti projektového manažmentu: dochvíľnosť v implementácii, schopnosť plánovania a koordinácie prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi, zodpovednosť v administratívnych úlohách,
 • skúsenosti s vedením a implementáciou environmentálnych projektov sú výhodou,
 • zručnosti v nadväzovaní vzťahov, schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí a spolupracovať s rôznymi záujmovými skupinami,
 • ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a ovládanie anglického jazyka aspoň na úrovni B2,
 • skúsenosti v oblasti zapojenia verejnosti a v komunikácii s verejnosťou sú výhodou,
 • proaktívny prístup, ochota učiť sa a vyvíjať, schopnosti tímového hráča,
 • schopnosť pracovať a spolupracovať ako súčasť národného a medzinárodného tímu,
 • zanietenie a lojalita voči environmentálnej misii organizácie WWF.

Ponúkame:
 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody na Slovensku,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosť profesionálneho rastu,
 • rôznorodé úlohy a nezávislosť v štýle práce,
 • mzdové podmienky - od 1 600 EUR mesačne brutto (s možnosťou rastu) v prípade práce v trvalom pracovnom pomere.
Termín nástupu: Október 2021/ dohodou

Ak je pre vás ponuka pridať sa do WWF tímu zaujímavá, pošlite svoju žiadosť e-mailom, vrátane motivačného listu a životopisu v angličtine na adresu jobs@wwfsk.org.

V subjekte správy uveďte názov pracovnej pozície. Do tela správy vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosti o prácu prijímame do: 26.09.2021, po tomto dátume do dvoch týždňov odpovieme kandidátom, ktorí postúpia do užšieho výberu. WWF Slovensko si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov. Ďalšie informácie o organizácii WWF Slovensko môžete nájsť na http://slovakia.panda.org.

Poslaním WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je “Zastaviť ničenie prírodného prostredia a budovať budúcnosť, kde ľudia žijú v súlade s prírodou.” WWF Slovensko je občianske združenie zamerané na ochranu prírody, najmä lesov a pralesov, vodných tokov, veľkých šeliem a iných voľne žijúcich zvierat. WWF rieši praktické projekty ochrany prírody, pripomienkuje environmentálnu legislatívu a zameriava sa na zvyšovanie povedomia odbornej i širokej verejnosti. WWF Slovensko pracuje v rámci regionálnej štruktúry WWF Stredná a Východná Európa (WWF CEE) so sídlom vo Viedni a je súčasťou celosvetovej siete WWF. V stredoeurópskom regióne je organizácia WWF aktívna už vyše dvadsať rokov a od roku 2014 má organizácia zriadené pôsobisko na Slovensku, s kanceláriami v Bratislave a v Banskej Bystrici.