Skupina VELUX sa zaväzuje v spolupráci s WWF eliminovať svoju historickú uhlíkovú stopu a stať sa celoživotne uhlíkovo neutrálnou

Posted on 01 September 2020
Partnerstvo Velux a WWF
© WWF
Skupina VELUX sa zaviazala znížiť svoje emisie uhlíka a eliminovať historickú uhlíkovú stopu od založenia v roku 1941 v celkovom objeme 5,6 milióna ton CO2. Dosiahne to v spolupráci s WWF prostredníctvom projektov zameraných na ochranu lesov, ktoré budú riešiť klimatické zmeny a zastavenie straty biotopov, pričom sa budú snažiť zachovať biodiverzitu a zlepšiť miestne podmienky a živobytie.
 

Skupina VELUX oznámila záväzok dosiahnuť k 100. výročiu založenia firmy v roku 2041 historickú uhlíkovú neutralitu. VELUX chce tento záväzok zrealizovať v spolupráci s WWF (Svetový fond na ochranu prírody) cez projekty zamerané na ochranu lesov, vďaka ktorým eliminuje celú historickú uhlíkovú stopu popredného svetového výrobcu strešných okien v objeme  5,6 milióna ton CO2 uvoľnenú do ovzdušia od založenia spoločnosti v roku 1941. Ide o priame aj nepriame emisie CO2 súvisiace s výrobou.Skupina VELUX sa súčasne do budúcnosti zaviazala znížiť emisie uhlíka samotnej spoločnosti aj celého hodnotového reťazca. Tento záväzok vychádza z najambicióznejšieho variantu znižovania emisií podľa Parížskej dohody s cieľom udržať nárast teploty pod hranicou 1,5 °C.

Celoživotná uhlíková neutralita je inovatívny záväzok iniciovaný skupinou VELUX a vyvinutý spoločne s WWF s cieľom prevziať zodpovednosť za emisie uhlíka v minulosti aj budúcnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záväzku je zachovanie neoceniteľných prírodných lesov a voľne žijúcich živočíchov po celom svete pre súčasné a budúce generácie.
 
 „Planéta čelí vážnej klimatickej a prírodnej kríze, čo si vyžaduje mimoriadne opatrenia. V súlade s hodnotami našej spoločnosti sa snažíme robiť viac než väčšina, a práve preto sme vyvinuli „Celoživotnú uhlíkovú neutralitu“. Ide o nový záväzok, ktorý zahŕňa 20-ročné partnerstvo s WWF International so spoločným cieľom zachytiť ekvivalent našej histórie emisií uhlíka do roku 2041. Výrazne tiež znížime naše budúce emisie CO2 a našich dodávateľov požiadame o to isté. Dúfame, že aj ďalšie spoločnosti to inšpiruje k tomu, aby sa stali celoživotne uhlíkovo neutrálnymi s cieľom vytvoriť udržateľnú budúcnosť pre nás všetkých,“ povedal k novému záväzku David Briggs, generálny riaditeľ skupiny VELUX.
 
Skupina VELUX bude spolupracovať s WWF na tom, aby sa stala celoživotne uhlíkovo neutrálnou investovaním do projektov v oblasti ochrany lesov a biodiverzity vyvinutých výlučne pre spoločnosť VELUX v priebehu nasledujúcich 21 rokov. Pomôže tak zastaviť stratu biotopov, odlesňovanie a degradáciu pôdy, ktoré ohrozujú biodiverzitu lesných ekosystémov po celom svete, pričom bude spolupracovať s miestnymi komunitami a v ich prospech. Prvé dva z týchto projektov na ochranu lesov sa uskutočnia v Ugande a Mjanmarsku.
 
V Ugande sa bude dôraz klásť na obnovu degradovaných lesov, vysádzanie nových lesov a ochranu zvyšných prírodných lesov prostredníctvom širokého spektra opatrení. V rámci projektu sa tiež budú vysádzať stromy, ktoré budú tvoriť medze iných agrolesníckych systémov a na plantážach mimo chránených oblastí na uspokojenie dopytu po rôznych drevárskych produktoch a na zníženie tlaku na prírodné lesy. Cieľom projektu v Mjanmarsku bude pracovať na ochrane jedinečnej biodiverzity v oblasti Tanintharyi v úzkej spolupráci s miestnymi komunitami a v ich prospech.„Vzhľadom na čoraz zreteľnejšie dopady klimatickej a prírodnej krízy sú naliehavo potrebné ambiciózne opatrenia na vybudovanie odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých. Záväzok skupiny VELUX pod názvom Celoživotná uhlíková neutralita je dôležitým krokom, ktorý by mali ostatní nasledovať,“ uviedol Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International.
 
„Prijatie záväzku v súlade s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C a tiež ochrana dôležitých lesných porastov a biodiverzity vrátane kľúčových služieb, ktoré poskytujú komunitám a hospodárstvu je v súlade s klimatickou zodpovednosťou a pre prírodu prospešnou budúcnosťou, ktorá bude slúžiť ako základ pre dosiahnutie všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Všetci spoločne veríme, že VELUX inšpiruje ďalšie organizácie, ktoré sa tiež stanú celoživotne uhlíkovo neutrálnymi a zvýši latku pre globálne podnikateľské prostredie a opatrenia v oblasti ochrany prírody.“
 
Partnerstvo s WWF je súčasťou stratégie trvalo udržateľného rozvoja skupiny VELUX 2030, ktorá zahŕňa záväzok stanoviť ciele v oblasti znižovania emisií založené na vedeckých poznatkoch prostredníctvom iniciatívy zameranej na vedecké ciele (Science Based Target). S cieľom zmeniť vlastné podnikanie urýchli skupina VELUX investície do energetickej efektívnosti vo svojich výrobných závodoch, prejde na obnoviteľné zdroje energie a nakúpi 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Zároveň výrazne zmení spôsob, akým špecifikuje a nakupuje materiály.
 
Viac informácií o VELUX Celoživotnej uhlíkovej neutralite a projektoch so zameraním na ochranu lesov v centre pozornosti partnerstva s WWF nájdete na stránke velux.com/itsournature.
 
Partnerstvo Velux a WWF
© WWF Enlarge