WWF prijíma odporúčania nezávislého panelu expertov | WWF

WWF prijíma odporúčania nezávislého panelu expertovPosted on 24 November 2020
Projekt WWF, CARE a Hariyo Ban zameraný na adaptáciu na klimatické zmeny v Nepále.
Projekt WWF, CARE a Hariyo Ban zameraný na adaptáciu na klimatické zmeny v Nepále.
© Karine Aigner / WWF-US
 • Panel hodnotil prístup organizácie k ľudským právam a vyzval na prísnejšie uplatňovanie vlastných stratégií na ochranu ľudských práv.
 • Panel nenašiel nijaké dôkazy o tom, že by sa pracovníci WWF podieľali na zneužívaní ľudských práv, podporovali ho, či by na to nabádali.
 • Organizácia opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči komunitám, s ktorými pracuje.
 
Gland, Švajčiarsko (24/11/2020) – WWF dnes zverejnila správu Zakotvenie ľudských práv v ochrane prírody – od zámeru k opatreniam (Embedding Human Rights into Nature Conservation: from Intent to Action). Ide o správu nezávislého panelu expertov, ktorý od minulého roka skúmal podiel WWF na zverejnených prípadoch porušovania ľudských práv vládnymi strážcami prírody v niektorých odľahlých častiach sveta v regiónoch so zložitou vnútropolitickou situáciou, kde organizácia pôsobí. 
 
Panel, ktorému predsedal bývalý vysoký komisár OSN pre ľudské práva Navi Pillay, odporučil súbor opatrení, ako lepšie začleniť ochranu ľudských práv do ochrany prírody.
Panel nenašiel nijaké dôkazy o tom, že sa zamestnanci WWF podieľali na porušovaní ľudských práv, riadili ho, či naň navádzali. Skonštatoval však, že naše záväzky voči komunitám neboli plnené v každom z prípadov dôsledne a konzistentne. 
 
Porušovanie ľudských práv nie je možné akceptovať za žiadnych okolností, je to v rozpore s našimi základnými hodnotami. Preto sme požiadali o vypracovanie tejto nezávislej správy,” povedal Pavan Sukhdev, prezident WWF International.
 
WWF spolupracuje s komunitami po celom svete a uznávame našu zodpovednosť počúvať ich hlasy, obhajovať ich práva a zapájať ich do našej práce. Pre nás všetkých sú hlboko zarmucujúce správy, že ľudia trpeli, “ hovorí Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International. „Odporúčania nezávislého panelu berieme veľmi vážne a okrem všetkých opatrení, ktoré sme už vykonali, sa zaväzujeme realizovať i odporúčania panelu, aby sme lepšie plnili naše záväzky voči komunitám,“ dodáva.
 
Panel zároveň vyzval WWF k tomu, aby sa v rámci pôsobenia v oblasti ochrany prírody zasadzovala aj za dodržiavanie ľudských práv vládami krajín, vrátane vládnych strážcov prírody, ktorí boli zapletení do porušovania ľudských práv.
 
Organizácia už pristúpila k uplatňovaniu viacerých opatrení. V súlade s odporúčaniami panelu sme zmenili spôsob práce v najnáročnejších regiónoch sveta. Zlepšila mechanizmy na prijímanie, monitorovanie a riešenie sťažností od miestnych komunít a zaviedla centrálny systém hodnotenia a schvaľovania vysoko rizikových projektov. WWF je pripravená pozastaviť podporu projektom v prípade, že nebude možné splniť záväzky v oblasti ľudských práv.
 
Pokrok v plnení opatrení bude WWF pravidelne a transparentne vyhodnocovať počnúc rokom 2021.
 
Ďalšie informácie:
Správa nezávislého panelu a odpoveď WWF je dostupná tu.
 
Okrem už uvedeného WWF podnikla nasledovné kroky:
 
 • Zaviedla účinnejšie mechanizmy prijímania, monitorovania a riešenia sťažností od miestnych komunít v krajinách, v ktorých organizácia pôsobí. Panel ocenil zriadenie Centra pre ľudské práva v Stredoafrickej republike (zriadené v roku 2016) ako príklad najlepšej praxe v krajinách so zložitou politickou a spoločenskou situáciou.   
 
 • Riadiace orgány WWF po celom svete prijali povinný súbor opatrení (od júla 2019) na lepšie zapojenie komunít do projektov, ako aj identifikáciu a riadenie rizík a zabezpečenie dôslednosti našej práce v teréne. Na implementáciu prijatých opatrení bude dohliadať osobitné oddelenie (Global Safeguards Unit).
 
 • Bude dôraznejšie využívať svoj vplyv na podporu ľudských práv v jednotlivých krajinách a tímy WWF vo svete sú pripravené pozastaviť projekty v prípade, že nebude možné splniť záväzky organizácie v oblasti ľudských práv.
 
 • V procese prípravy je tiež zriadenie kancelárie nezávislého ombudsmana, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie záväzkov WWF a poskytovať pomoc komunitám pri riešení konfliktov v krajinách, kde organizácia pôsobí.
 
 • Podnikla ďalšie kroky vedúce k znižovaniu konfliktov medzi komunitami a vládnymi strážcami, ktoré  zahŕňajú napr. povinné školenie v oblasti ľudských práv, pomoc pri založení aliancie na podporu strážcov prírody (Universal Ranger Support Alliance) v roku 2020, zameranej na profesionalizáciu strážcov prírody, vrátane prípravy globálne platného kódexu správania.
 
 • Zaviedla centrálny monitoring a schvaľovanie projektov s vysokým rizikom komisiou zostavenou z popredných expertov WWF.
 
 • Posilňuje personálne zručnosti, všetkých 7500 zamestnancov WWF absolvovalo školenie zamerané na ľudské práva a práva komunít a dodržiavanie súvisiacich záväzkov.
 
 • Záväzky týkajúce sa ochrany ľudských práv začlenila do príslušných dohôd.