WWF Slovensko hľadá kolegu / kolegyňu na pozíciu: Lesník - ekológ | WWF

WWF Slovensko hľadá kolegu / kolegyňu na pozíciu: Lesník - ekológPosted on 10 February 2021
Národný park Poloniny
© Tomas Hulik / WWF
Hlavnou úlohou nového kolegu / kolegyne na pozícii lesník - ekológ bude prispievať k naplneniu poslania  a strategických cieľov WWF Slovensko v oblasti ochrany najvýznamnejších lesov a prírodných hodnôt viazaných na ne, presadzovanie zodpovedného a udržateľného využívania všetkých lesov a ich dobrej správy.

Práca na plný úväzok, miesto výkonu práce v Bratislave alebo Banskej Bystrici


Súčasťou vašich povinností bude:

 • plánovanie, monitoring a vyhodnocovanie aktivít WWF Slovensko v oblasti ochrany lesov,
 • realizácia a koordinácia projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami, riadenie projektov po administratívnej stránke, príprava a podávania správ o projekte.
 • príprava a vypracovanie projektových návrhov a aktívne vyhľadávanie možností ich financovania,
 • koordinácia a realizácia aktivít zameraných na obnovu a ochranu lesných biotopov vrátane aktivít, ktoré demonštrujú komplexný pohľad na ekosystémové služby lesov,
 • podpora uplatňovania politík a  predpisov v oblasti zodpovedného obhospodarovania lesov a príprava návrhov nových nástrojov, vrátane tvorby strategických dokumentov a pripomienkovania individuálnych plánov starostlivosti o les a chránené územia,
 • podpora dôveryhodnej certifikácie lesného hospodárstva a spracovateľského reťazca a presadzovanie vhodných certifikačných štandardov, usmernení a pod.,
 • presadzovanie a zavádzanie pilotných manažmentových opatrení prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ochranárskeho manažmentu chránených území NATURA 2000, vrátane koordinácie a kontroly realizácie prác na mieste,
 • budovanie partnerstiev a aktívna spolupráca s inými organizáciami, komunitami a ďalšími aktérmi podieľajúcimi sa na ochrane a využívaní lesov,
 • organizovanie seminárov, konferencií a pracovných stretnutí ako aj účasť a reprezentácia WWF Slovensko na podujatiach organizovaných inými organizáciami.
 
Čo od vás očakávame:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa v oblasti lesníctva, ekológie lesa, ochrany prírody alebo environmentálnych vied,
 • odborné znalosti v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody,
 • prax v relevantnej oblasti výhodou,
 • skúsenosti v oblasti lesníckej ekonomiky alebo certifikácie lesov sú výhodou,
 • všeobecné porozumenie a orientácia v environmentálnych a sociálnych výzvach vo vzťahu k lesom,
 • systémové myslenie,
 • zručnosti v oblasti projektového riadenia: schopnosť plánovania a koordinácie rozmanitých prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi, presnosť a dochvíľnosť v administratívnych úlohách; skúsenosti s prípravou projektov sú výhodou,
 • ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B1,
 • zručnosti v nadväzovaní vzťahov, schopnosť spolupracovať s partnermi s rôzneho prostredia,
 • proaktívny prístup, ochota učiť sa a rozvíjať svoje schopnosti, schopnosti tímového hráča,
 • schopnosť pracovať a spolupracovať ako súčasť národného a medzinárodného tímu, ale zároveň samostatnosť v riešení úloh,
 • zanietenie a lojalitu voči environmentálnej misii WWF.


Ponúkame:

 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody na Slovensku,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosť profesionálneho rastu,
 • rôznorodé úlohy a nezávislosť v štýle práce,
 • možnosť čiastočne pracovať z domu,
 • mzdové podmienky od 1 250 EUR mesačne brutto na trvalý pracovný pomer.


Termín nástupu: marec 2021/dohodou

Ak je pre vás ponuka pridať sa do WWF tímu zaujímavá, pošlite svoju žiadosť e-mailom, vrátane motivačného listu a životopisu v angličtine na adresu jobs@wwfsk.org.

V subjekte správy uveďte názov pracovnej pozície. Do tela správy vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:
Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosti o prácu prijímame do: 26.2.2021, po tomto dátume do dvoch týždňov odpovieme kandidátom, ktorí postúpia do užšieho výberu. WWF Slovensko si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov. Ďalšie informácie o organizácii WWF Slovensko môžete nájsť na http://slovakia.panda.org.
Národný park Poloniny
© Tomas Hulik / WWF Enlarge