Naše rieky majú Vianoce už dnes! | WWF

Naše rieky majú Vianoce už dnes!Posted on 12 December 2019
Niva Moravy
© Tomas Hulik / WWF
Európska komisia dnes oznámila stanovisko k Rámcovej smernici o vode. Konštatuje v ňom, že smernica „plní svoj účel“ a jej ciele sú „rovnako významne ako v čase, keď bola smernica prijatá“.
 
Stanovisko Európskej komisie (EK) je výsledkom dvojročnej revízie (tzv. fitness check), ktorou prechádza európska legislatíva. V tomto procese EK skúma, či smernice plnia ciele a sú správne nastavené. Rámcová smernica o vode žiada od krajín, aby svojim riekam, jazerám či mokradiam vrátili dobrý stav. Posledný termín je rok 2027. O dobrom stave rozhoduje úroveň znečistenia či hydromorfologické zmeny na riekach, ako výstavba priehrad, malých vodných elektrární a ďalších bariér, ale i vyrovnávanie korýt či úprava brehov a s tým spojený úbytok biodiverzity.  
 
Až 60 % európskych vôd dnes nie je v dobrom stave. Na Slovensku je to 45 %. A to bol dôvod na obavy, že sa Európska komisia rozhodne smernicu otvoriť a zmierniť jej ciele či aspoň termín na dosiahnutie dobrého stavu vôd.  Nestalo sa tak. EK odmietla možnosť úpravy smernice a vyhlásila ju za „kľúčový pilier environmentálnej legislatívy Európskej únie“.  Dôvody, prečo sa nedosahujú jej ciele vidí EK v pomalej implementácií, nedostatočnom financovaní projektov na obnovu riek a riečnej krajiny a ďalších projektov nevyhnutných na dosiahnutie dobrého stavu riek. Ďalším dôvodom je, že sa environmentálne ciele nepremietajú v dostatočnej miere v krajinách aj do jednotlivých sektorových politík. Podľa EK musia krajiny smernicu plne implementovať a splniť hlavný cieľ, ktorým je obnoviť život v európskych riekach.

 
„Teraz je dôležité, aby sa krajiny sústredili na dosiahnutie cieľov Rámcovej smernice o vode. Posledný termín je rok 2027. Čas sa kráti a pred nami je dlhá cesta. Členské krajiny však majú jedinečnú príležitosť zrýchliť proces implementácie smernice. Práve teraz totiž pripravujú Vodné plány na roky 2022-27, a to vrátane Slovenska. Ak chceme dosiahnuť dobrý stav vôd, musí byť revitalizácia jedným z hlavných cieľov Vodného plánu a do obnovy riek musí smerovať dostatok financií,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. 
 
Zachovanie Rámcovej smernice o vode žiadalo v kampani #ProtectWater aj 130 mimovládnych organizácií vrátane WWF a viac 375-tisíc Európanov, ktorí podpísali výzvu. Len pred týždňom sa pridalo i viac ako 5 500 vedcov z celej Európy, vrátane Slovenska, ktorý v spoločnom stanovisku upozornili, že práve sladkovodné ekosystémy patria medzi najohrozenejšie na planéte. Podľa vedcov priniesla smernica od svojho prijatia v roku 2000 viacero pozitív - najmä zníženie znečistenia vôd, no ďalšie zlepšenia môžu prísť len vtedy, ak ju budú krajiny plne implementovať.