Slovenské lesy prejdú certifikáciou FSC. Bude sa v nich hospodáriť šetrnejšie?

Posted on 27 May 2020
Drevo s certifikátom FSC.
© ©Jürgen Freund/WWF
Štátne lesy prejdú povinne certifikáciou FSC, hovorí programové vyhlásenie slovenskej vlády. WWF Slovensko tento záväzok víta, no upozorňuje, že kľúčové bude, či príde i k reálnym zmenám v hospodárení v lesoch a v komunikácii s verejnosťou.
 
V štátnych lesoch, vrátane vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády SR, ktoré Národná rada SR schválila 30. apríla 2020.
 
Ak má lesný hospodár certifikát FSC, znamená to, že sa zaviazal v lesoch hospodáriť zodpovedne a trvalo udržateľne, a to z hľadiska ekonomických,  environmentálnych aj sociálnych kritérií. Tento záväzok sa týka viac ako 900-tisíc hektárov lesa, o ktoré sa na Slovensku starajú štátne firmy.
 
Certifikácia FSC predstavuje súbor kritérií, ktoré obyčajne idú nad rámec zákonných povinností lesného hospodára. Ak sa štát rozhodne podporiť túto dobrovoľnú certifikáciu, je to skvelá správa. Budeme však sledovať, či certifikácia prinesie aj reálne zmeny v hospodárení v lesoch. FSC certifikácia stojí na troch požiadavkách: hospodárenie musí byť ekonomicky životaschopné, ale i environmentálne zodpovedné a sociálne prínosné. V praxi by sme tak mali vidieť v našich lesoch šetrnejšie hospodárenie a otvorenejšiu komunikáciu s verejnosťou, miestnymi obyvateľmi, ale i so zamestnancami,“ hovorí Milan Janák z WWF Slovensko.
 
Ako prebieha certifikácia FSC a aké zmeny by mohla priniesť do našich lesov?
 
V rámci certifikácie FSC posudzujú hospodárenie na konkrétnom lesnom majetku audítori, pričom overujú zhodu s medzinárodne platnými princípmi a kritériami FSC prispôsobenými na miestne podmienky. Certifikát má platnosť päť rokov a aj počas nich prebieha „dohľadový audit“. Po piatich rokoch sa hodnotenie zopakuje a rozhoduje sa o predĺžení certifikátu. FSC certifikácia neznamená, že sa naše lesy hneď začnú obhospodarovať prírode blízkym spôsobom, aj keď prírode blízke hospodárenie môže byť dobrou cestou ako naplniť požiadavky tejto certifikácie.
 
Hospodárenie podľa princípov FSC však musí byť trvalo udržateľné, a to z každého hľadiska. Nesmie dochádzať k nadmernej ťažbe, rovnako ani k zneužívaniu práv pracovníkov, ohrozeniu ich zdravia a bezpečnosti, či k znehodnoteniu vzácnych území, vôd, pôdy a iných environmentálnych hodnôt.
 
Každý hospodár musí svoj les dôverne poznať a chrániť lesy „s veľkým spoločenským významom“, teda lesy dôležité z hľadiska biodiverzity, pre ochranu pred eróziou, zadržiavanie vody, ale aj pre miestnych obyvateľov, napríklad pre rekreáciu. Certifikát priznáva osobitnú ochranu pralesom a  na Slovensku aj lesom, v ktorých rastie vzácny tis – drevina, ktorá sa už z našej prírody pomaly vytráca.
WWF Slovensko má skúsenosti práve s identifikovaním lesov s veľkým spoločenským významom a je pripravené pomôcť záujemcom o certifikát.
 
Prínosom certifikácie je aj otvorená komunikácia s verejnosťou. Lesný majetok s certifikátom FSC musí mať vytvorený systém riešenia podnetov od tretích strán – teda od občanov, mimovládnych organizácií či iných združení. „Ak napríklad po ťažbe zostane v lese rozbitá lesná cesta, podľa FSC pravidiel by ju mal lesný hospodár opraviť. Ak to neurobí a obrátia sa na neho občania, musí ich podnet prijať a vysporiadať sa s ním. Vysvetliť, prečo sa tak stalo a kedy cestu opraví, alebo aké iné opatrenia prijme, “ vysvetľuje M. Janák z WWF Slovensko.
Verejnosť by tak certifikáciou FSC dostala do rúk silný nástroj na kontrolu hospodárenia v lesoch. WWF Slovensko pripravuje príručku pre verejnosť, ako sa zapájať do týchto procesov.
 
Doteraz má certifikát FSC na Slovensku asi 10 % lesov. Ak by ich podiel narástol, mohla by narásť i ponuka výrobkov s logom FSC – od papiera až po nábytok, a spotrebitelia by tak mohli spôsob hospodárenia v lese podporiť aj výberom výrobkov pochádzajúcich z udržateľne obhospodarovaných lesov. 
Treba však povedať, že na to, aby mali aj výrobky z dreva označenie FSC, musí mať tento certifikát nielen lesný hospodár, ale i firma, ktorá drevo spracúva. Na Slovensku je v súčasnosti platných 172 certifikátov spracovateľského reťazca.
 
 FSC (Forest Stewardship Council) je nezávislá nezisková organizácia, založená v roku 1993 v Toronte, kedy bol vydaný i prvý certifikát. Od vzniku organizácie dodnes má certifikát FSC viac ako 211 miliónov hektárov lesa na celom svete.


 
 
 
 
 
Drevo s certifikátom FSC.
© ©Jürgen Freund/WWF Enlarge
FSC certifikované korkové zátky
© WWF Mediterranean Enlarge