Dobrá správa pre európske rieky: Európska smernica o vode sa nebude meniť

Posted on 23 June 2020
Rieka Morava
© Tomas Hulik / WWF
Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov, Virginijus Sinkevičius, v pondelok oznámil, že sa členské štáty musia „sústrediť na implementáciu a presadzovanie cieľov smernice o vode do praxe bez toho, aby sa znenie smernice zmenilo.“

Rozhodnutie Európskej komisie (EK) je výsledkom dvojročného procesu posudzovania (tzv. fitness check), ktorým prechádza európska legislatíva. V tomto procese EK skúma, či smernice plnia ciele a sú správne nastavené. Rámcová smernica o vode žiada krajiny, aby svojim podzemným i povrchovým vodám vrátili dobrý stav.
 
Až 60 % európskych vôd nie je v dobrom stave. Na Slovensku je to 45 %. O dobrom stave vodných útvarov pritom nerozhoduje len ich znečistenie, ale vo významnej miere práve to, ako sme ich zmenili rôznymi zásahmi - od napriamovania riek cez spevňovanie ich brehov, výstavbu rôznych bariér na riekach či odvodňovanie riečnej nivy a mokradí.
 
„Rozhodnutie Európskej komisie je dobrá správa, na ktorú teraz musia reagovať členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenska. Aj Slovensko v týchto dňoch pripravuje nový Vodný plán na roky 2022-27. A práve rok 2027 je podľa smernice hraničný rok. Dovtedy musia krajiny dosiahnuť dobrý stav svojich vôd. Ak chceme cieľ splniť, musia vo Vodnom pláne dominovať revitalizácie a zelené opatrenia. Musíme chrániť záplavové územia a nie ich zastavovať nevhodnou výstavbou, musíme odstraňovať nefunkčné priehrady a prekážky, musíme obnovovať mokrade a budovať rybníky a malé vodné nádrže v krajine,“ hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
 
Na podporu zachovania smernice prebiehala v celej Európe kampaň #ProtectWater, ktorú spustila stovka mimovládnych organizácii na čele s 5 veľkými organizáciami WWF (Svetový fond na ochranu prírody), EEB (European Environmental Bureau), European Anglers Alliance, European Rivers Network a Wetlands International, združenými v koalícii Living Rivers Europe.
 
Kampaň podpisom podporilo viac ako 375-tisíc Európanov, vrátane obyvateľov Slovenska. A k verejnosti sa pridali i európski vedci. Takmer 6 000 vedcov, medzi nimi i 23 zo Slovenska, napísalo v decembri minulého roka Európskej komisii list, v ktorom tiež žiadali  zachovanie smernice. V liste upozornili, že sladkovodné ekosystémy patria medzi najohrozenejšie na planéte, pričom ich ochrana je zásadná v súvislosti s rastúcim rizikom sucha, záplav a požiarov. Na druhej strane sa zase ozývali hlasy najmä z oblasti priemyslu, ktoré žiadali predovšetkým posunúť termín na dosiahnutie dobrého stavu vôd či zachovať možnosť výnimiek zo smernice.
 
Európska únia potrebuje Smernicu o vode preto, aby chránila svoje zdroje vody, dokázala zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a aby sa dokázala vyrovnávať s dôsledkami zmeny klímy. Blahoželáme Európskej komisii, že sa postavila k týmto silným argumentom čelom, zobrala do úvahy aj názor obyvateľov a rozhodla v duchu ambiciózneho Európskeho ekologického dohovoru (European Green Deal) a novej Európskej stratégie pre biodiverzitu. Rok 2027 je však za rohom, preto musia krajiny začať s lepšou implementáciou smernice hneď. Tešíme sa na spoluprácu s Európskou komisiou s cieľom nielen na papieri, ale aj v praxi vrátiť život do našich riek,“ reagovala na rozhodnutie komisie Ester Asin, riaditeľka WWF European Policy Office.