WWF Slovensko hľadá kolegu / kolegyňu na pozíciu: ekológ - expert na ochranu lesovPosted on 04 October 2021
Národný park Poloniny
© Tomas Hulik / WWF
Hlavnou úlohou nového kolegu / kolegyne na pozícii ekológ - expert na ochranu lesov bude prispievať k naplneniu poslania  a cieľov WWF Slovensko v oblasti ochrany najvýznamnejších ekosystémov a území, najmä lesov a prírodných hodnôt viazaných na ne, presadzovanie zodpovedného a udržateľného využívania lesov a ich dobrej správy.

Pozíciu otvárame na plný úväzok, miesto výkonu práce je v Bratislave. 


Súčasťou vašich povinností bude:

 • koordinácia a realizácia aktivít zameraných na  ochranu a obnovu lesov a iných vzácnych stanovíšť, vrátane aktivít, ktoré demonštrujú dôležité funkcie lesa a ich úlohu pri ochrane vôd, biodiverzity a ďalších zložiek životného prostredia,
 • plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie aktivít WWF Slovensko v oblasti ochrany lesov, chránených území a druhov, prispievať k napĺňaniu programov ochrany vôd a druhov.
 • realizácia projektov na národnej a medzinárodnej úrovni zameraných na ochranu lesov a vzácnych druhov, spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami, riadenie projektov, vrátane podávania správ o projekte.
 • príprava a vypracovanie projektových návrhov a aktívne vyhľadávanie možností ich financovania,
 • podpora uplatňovania politík a  predpisov v oblasti zodpovedného obhospodarovania lesov a príprava návrhov nových predpisov a nástrojov, vrátane tvorby strategických dokumentov a pripomienkovania individuálnych plánov starostlivosti o les a chránené územia,
 • podpora dôveryhodnej certifikácie lesného hospodárstva,
 • ochrana prírody v chránených územiach - zavádzanie pilotných manažmentových opatrení, prírode blízkeho obhospodarovania krajiny a ochranárskeho manažmentu chránených území, vrátane monitoringu, koordinácie a kontroly prác na mieste,
 • budovanie partnerstiev a aktívna spolupráca s inými organizáciami, komunitami a ďalšími aktérmi podieľajúcimi sa na ochrane a využívaní lesov,
 • podpora komunikácie ochrany prírody a lesov a zvyšovanie povedomia odbornej i širokej verejnosti v týchto témach,
 • organizovanie seminárov, konferencií a pracovných stretnutí a reprezentácia WWF Slovensko na podujatiach organizovaných inými organizáciami.
 

Čo od vás očakávame:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa v oblasti ekológie, ochrany prírody, lesníctva alebo environmentálnych vied,
 • odborné znalosti v oblasti ochrany prírody a osobitne lesov, znalosti v oblasti obhospodarovania lesov výhodou,
 • prax min. 3 roky v relevantnej oblasti,
 • všeobecný prehľad v environmentálnych a sociálnych výzvach vo vzťahu k ochrane prírody,
 • systémové myslenie,
 • zručnosti v oblasti projektového riadenia: schopnosť plánovania a koordinácie rozmanitých prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi, spoľahlivosť, precíznosť a dochvíľnosť v zadaných úlohách; skúsenosti s prípravou projektov sú výhodou,
 • ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B2,
 • zručnosti v nadväzovaní vzťahov, schopnosť spolupracovať s partnermi z rôzneho prostredia,
 • proaktívny prístup, ochota učiť sa a rozvíjať svoje schopnosti,
 • schopnosti tímového hráča - pracovať ako súčasť národného a medzinárodného tímu, ale zároveň samostatnosť v riešení úloh,
 • zanietenie a lojalitu voči environmentálnej misii WWF.


Ponúkame:

 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody na Slovensku,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosť profesionálneho rastu,
 • rôznorodé úlohy a nezávislosť v štýle práce,
 • možnosť čiastočne pracovať z domu,
 • mzdové podmienky od 1 600 EUR mesačne brutto na trvalý pracovný pomer.

Termín nástupu: november 2021/dohodou

Ak je pre vás ponuka pridať sa do tímu WWF Slovensko zaujímavá, pošlite svoju žiadosť e-mailom, vrátane motivačného listu a životopisu v angličtine na adresu jobs@wwfsk.org. V subjekte správy prosím uveďte názov pracovnej pozície. Do tela správy prosím vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:
Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosti o prácu prijímame do: 22.10.2021, po tomto dátume do dvoch týždňov odpovieme kandidátom, ktorí postúpia do užšieho výberu. WWF Slovensko si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov. Ďalšie informácie o organizácii WWF Slovensko môžete nájsť na http://slovakia.panda.org.
Národný park Poloniny
© Tomas Hulik / WWF Enlarge