Vplyv zmeny klímy na lesy: Odborníci diskutujú o výzvach, ktorým čelí lesné hospodárstvoPosted on 19 October 2021
Karpatské lesy
© WWF-Romania
Odborníci na lesné hospodárstvo, vedci, zástupcovia spoločností a mimovládnych organizácií sa stretnú 26. októbra v Bratislave, aby diskutovali o vplyve zmeny klímy na lesy v strednej a východnej Európe. Hovoriť budú o tom, ako sa lesy prispôsobujú klimatickým zmenám, ako tieto zmeny ovplyvňujú lesnícke podnikanie a ako národná a európska politika rieši túto výzvu. Na konferencii radi privítame i novinárov. Pre účastníkov bude konferencia dostupná online, prednášky budú v anglickom jazyku, no je zabezpečené simultánne tlmočenie.

Záujemcovia sa  môžu registrovať na stránke konferencie
 

Konferenciu organizuje WWF Slovensko a je otváracou konferenciou projektu CLIMAFORCEELIFE a zároveň sprievodným podujatím 10. výročného fóra Stratégie EÚ pre Dunajský región, ktorému predsedá Slovenská republika a ktoré otvorí premiér Eduard Heger.
 
Lesy strednej a východnej Európy sú na rázcestí. V dôsledku klimatických zmien sa lesy a lesné systémy, ktoré tu vyrástli počas posledných 300 rokov aj prostredníctvom plánov obhospodarovania, pravdepodobne zmenia. Podľa vedeckých štúdií dôjde k posunu lesných vegetačných pásiem, ktoré vytvárajú vhodné klimatické podmienky pre pestovanie hlavných drevín  určených na ťažbu a predaj, ako sú duby, buky, smreky atď. Nie je známe, do akej miery sa pôvodné druhy dokážu prispôsobiť zmeneným prírodným podmienkam. Skúsenosti však naznačujú, že najodolnejšie jedince, ktoré sú schopné prispôsobiť sa zmenám klímy, môžu poskytnúť najlepší genetický materiál pre budúce lesy.
 
Cieľom projektu CLIMAFORCEELIFE (Climate-smart Forest Management for Central and Eastern Europe) je práve hľadanie odpovede na to, aké lesohospodárske postupy sú vhodné na pestovanie lesov odolných voči zmene klímy. Projekt potrvá do konca roku 2027. Počas tohto obdobia preverí z pohľadu klimatickej zmeny modely obhospodarovania lesov používané v strednej a východnej Európe. A overí zavedenie inovatívnych metód, ako sú najmä rôzne druhy maloplošných výrubov, použitie pokročilých prebierkových metód ťažby, pri ktorých sa ťažia len vybrané stromy, metódy na podporu prirodzeného zmladenia, využitie vodozádržných opatrení, ale aj zmenu pestovaných druhov drevín. Overovanie opatrení bude prebiehať na projektových plochách v Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Zistenia budú prezentované na exkurziách a prostredníctvom publikácií. Cieľom projektu je podporiť riešenia, ktoré môžu lesom pomôcť adaptovať sa na zmenu klímy do plánov starostlivosti o lesy, ako aj do programových dokumentov regionálnych fondov EÚ.
 
Na projekte CLIMAFORCEELIFE spolupracuje 5 krajín strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.
 
Medzi partnerov projektu patria štyri kancelárie WWF (Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko), na Slovensku je partnerom štátny podnik Lesy SR a ďalšími partnermi sú Juhozápadný štátny lesný podnik Bulharska, Česká zemědělská univerzita, Národné združenie súkromných vlastníkov a správcov lesov  Maďarska a. Viac informácií na webe projektu.
 
 
PROGRAM KONFERENCIE A REGISTRÁCIA: https://bit.ly/2021clima
Termín: 26.10.2021, online s tlmočením
 
9.45-10.00:Prihlásenie a technické informácie
10.00-10.05: Privítanie účastníkov a úvod do témy, Viliam Pichler, Lesnícka fakulta TU Zvolen
 
1. blok: Zmena klímy a dopady na lesy: Dáta a výskumy
10.05 -10.20: Zdravý les a zmena klímy, György Csóka, Universita v Šoproni, Lesnícky výskumný inštitút
 
10.20 -10.35: Adaptácia lesov na zmeny klímy: aké riešenia máme? Jiří Remeš, Katedra lesného hospodárstva, Česká zemědělská univerzita v Prahe
 
10.35 -10.50: Dopady zmeny klímy na lesy z pohľadu lesníka, Matej Schwarz, Národné lesnícke centrum, SR
 
10.50 -11.25: Diskusia
 
Blok 2: Stratégie a politiky v EÚ, opatrenia z pohľadu krajín, hospodárstva a projektu
11.35 -11.37: Úvod
 
11.37 -11.55: Úroveň EÚ: Čo robí EÚ pre zmiernenie dopadov zmeny klímy na sektor lesného hospodárstva? EÚ stratégie a akčné plány, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku
 
11.55 -12.10: Úroveň krajiny: Lesy a klimatická zmena v kontexte slovenskej politiky, Boris Greguška, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
12.10 -12.25: Úroveň hospodárstva: Les a dopady zmeny klímy na hospodárstvo a podnikanie, Inga Grockiene, IKEA, manažérka pre udržateľný rozvoj v oblasti dreva
 
12.25-12.40: Úroveň projektu: CLIMAFORCELIFE projekt, Milan Janák, líder programu ochrana lesov, WWF Slovensko
 
12.40 -13.00: Diskusia
 
Blok 3: Príklady dobrej praxe v regióne strednej a východnej Európy
14.00 -14.02: Úvod
 
14.02 -14.20: Aplikácia mäkkých pestovateľských metód pri regenerácii borovicových porastov, Lukáš Bílek, Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe
 
14.20 -14.35: Modelovanie budúcich ekologických ník hlavných drevín v juhozápadnom Bulharsku a potenciálne pestovateľské opatrenia na adaptáciu lesa, Momchil Panayotov, Lesnícka univerzita v Sofii
 
14.35-14.50: Lesné hospodárstvo blízke prírode ako nástroj na posilnenie odolnosti lesov v dobe zmeny klímy, Rudolf Bruchánik, expert Pro Silva Slovensko
 
14.50-15.00 Prestávka
 
15.00-15.15: Príklady dobrej praxe v Rumunsku, Radu Melu, expert na lesy, WWF Rumunsko
 
15.15-15.30: Využitie opatrení na zadržiavanie vody v lesoch, Mátyás Farkas, expert v oblasti  adaptácie na zmenu klímu, WWF Maďarsko
 
15.30-15.50 Diskusia
 
15.50-16.00 Zhrnutie a záverečné slovo
Karpatské lesy
© WWF-Romania Enlarge
Logo projektu
© CLIMAFORCEELIFE Enlarge
EU LIFE logo
© EU LIFE Enlarge